_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Фотоизложбата на Зелени Балкани за НАТУРА 2000 е експонирана в Екомузей с Аквариум - град Русе

1
07.04.2021 г.
От понеделник - 5ти април изложбата "Натура 2000 в България" е експонирана в привходната зала на Екомузей с Аквариум - град Русе.

Изложбата представя 30 атрактивни фотоса, на красиви местообитания и видове с европейско консервационно значение.

Снимките са на фотографа Емил Енчев, както и от фотоархива на Зелени Балкани. Идеята на изложбата е да популяризира пред широката общественост, значението на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България, като важен инструмент за съхраняване на най-ценните природни кътчета в страната ни, както и да привлече обществена подкрепа за тяхното дългосрочно опазване.

В залата ще бъде представени и краткия информационен клип, изготвен от Хоби ТВ, като част от съвместните дейности със Зелени Балкани, като част от проекта "Натура 2000 в България - Нови хоризонти".

Изказваме сърдечна благодарност на гостоприемните ни домакини от Екомузей с Аквариум - град Русе!

За контакт:
Елена Стоева – Ръководител на проекта „НАТУРА 2000 в България Нови Хоризонти“
тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org

 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000