_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Гривеста рибарка

Гривеста рибарка
Гривестата рибарка (Thalasseus sandvicensis) обитава свръхсолени водоеми и разнообразни влажни зони предимно по морските крайбрежия. Гнезди в големи, гъсти и шумни колонии заедно с речната, дебелоклюната и белочелата рибарка, малката черноглава чайка и саблеклюна. Гнездовите колонии са разположени върху диги или острови, а гнездото представлява трапчинка в земята, без използване на строителен материал.


Природозащитен статус
Защитен вид, включен в Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие, и за чието съхраняване се обявяват защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Вписан е като „Застрашен“ вид в Червената книга на Република България.
 
Хранене
Храни се с дребни, плуващи близо до повърхността риби, улавяни с пикиране и гмуркане от 5–10 метра височина. Брачното поведение включва предлагането на риба от мъжкия на женската.

Миграция и зимуване
Гнездящо-прелетен и преминаващ вид. Птиците от Черно море зимуват в Средиземноморието и Африка. Долита в местата за гнездене в края на април, а размножителния сезон започва през май. Мигрира по двойки и на ята до около 50 птици от април до края на декември.
Разпространение
През 70-те и 80-те години на 19 в. гривестата рибарка е гнездила по нашето Черноморие, след което е наблюдавана само по време на прелет. Гнездящи птици се регистрират отново през 80-те години на 20 век.
Днес гнезди в по-малка численост и по-рядко на Атанасовко езеро и основно на Поморийско езеро, където колонията на вида днес е най-голямата за Югоизточна Европа и една от най-големите в Европа – над 2200 гнездящи двойки през 2019 г.
Числеността на вида обаче варира в зависимост от състоянието на местата за размножаване и наличната храна.
 

Заплахи
Видът е силно чувствителен към загуба на гнездови местообитания, ограбване на яйца, навлизане и безпокойство на колонията от туристи, практикуващи спорт и риболов, наземни хищници, високи нива на водите, строителни дейности.

Нашите дейности
Включват мониторинг и опазване на вида и неговите местообитания.
От 1996 г. насам се провеждат ежегодно работни ваканции на Поморийско езеро. Чрез тези ваканции, познати още като работни бригади, голям брой ентусиасти и доброволци от България и много други страни са съчетали своя отпуск и обичта си към природата с доброволен труд в името на нейното опазване.
Благодарение на тези усилия в Поморийско езеро има възстановени нови гнездови местообитания на рибарки, саблеклюни и други дъждосвирцови птици.

Гривестата рибарка е един от редките видове, към чието опазване са насочени усилията на екипа на Зелени Балкани. Част от дейностите по опазване са възстановяване и изграждане на нови гнездови местообитания на вида в Поморийско езеро. Благодарение на дългогодишните усилия на доброволците на „Зелени Балкани“ за подобряване условията на гнездене на водолюбивите птици числеността на гнездящите двойки от 6 през 1996 г. надхвърлиха 2000 през 2013, 2015 и 2020 г.

Поморийско езеро е дом на най-големата колония на гривести рибарки в Югоизточна Европа – емблема на Поморийската лагуна.

Поморийско езеро е естествена свръхсолена лагуна, разположена на българското Черноморско крайбрежие, в непосредствена близост до гр. Поморие. Дом на над 260 различни вида птици, над 30 вида бозайници и над 80 вида растения, от 2007 то официално е включено в Европейската екологична мрежа Натура 2000.
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000