_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Гривеста рибарка

Гривеста рибарка

Гривестата рибарка (Thalasseus sandvicensis) е вид, който обитава влажните зони – морета, езера, язовири, реки и др. Световната популация се изчислява на около 490 000 – 640 000 индивида (Wetlands International 2015). Европейската популация наброява 79 900 – 148 000 двойки, което се равнява на 160 000 – 295 000 полово зрели индивиди (BirdLife International 2015).


Гривестата рибарка беше избрана за целеви вид, за да се подчертае необходимостта от опазване на влажните зони. Видът беше възстановен като гнездящ в Поморийско езеро, въпреки че все още често гнездящия период е често компрометиран, заради безпокойство, причинено от кайт сърфисти, ловци,  плажуващи и др. Основните заплахи са лесно управляеми чрез повишаване общественото информиране и въвличане на институциите, и контролните органи.

В списъка на IUCN видът е в категорията Least Concern, включен е в Анекс II на Бернската конвенция, в Анекс II на Бонската конвенция, Европейски консервационен статус: SPEC 2, в Анекс I в Директивата за птиците.

В България е записан в категорията „застрашен вид“, включен в Анекс II и III в ЗБР.
През 70те и 80те години видът се е размножавал по цялото Черноморско крайбрежие и след това е регистриран само по време на миграция или въобще не е бил намиран. Увеличение е било регистрирано през 80те години в Атанасовско езеро. В наши дни видът се размножава само там и на Поморийско езеро. Числеността варира от единични птици до няколко стотин двойки, в зависимост от състоянието на местата за размножаване. Максимални числености (1269 размножаващи се двойки) са били отбелязани през 1994г. в Атанасовско езеро и 1310 размножаващи се двойки през 2004г. в Поморийско езеро. През 2013г. размножаващите се птици достигат 2400 двойки в Поморийско езеро, последствие от дългогодишните усилия на Зелени Балкани: строейки изкуствени острови, подходящи за загнездване, намалявайки безпокойството и ограбването на гнездата.

Видът е високо чувствителен към разрушения на местата за размножаване, ограбване на яйца, земни хищници, високи нива на водите, незаконно строителство, туризъм, спорт и риболов.Зелени Балкани управлява специализиран Посетителски център за Поморийско езеро, отворил през Юни 2010г. За съжаление има огромно лоби от местни земевладелци, които настояват за строителството на хотели за почивка и възстановяване по брега на Поморийско езеро и Зелени Балкани от години се бори да защити езерото, разработвайки План за управление на защитената зона, допринасящ за обозначаването на района, рекламиращ устойчив туризъм, бърдуотчинг и предотвратяващ замърсяване и бракониерство. Това лоби е в центъра на огромна черна ПР кампания срещу Зелени Балкани и ние се нуждаем от допълнителна помощ и подкрепа, за да продължим да усилията и дейностите си в този район.

Проектът: „Спешни мерки за възстановяване и опазване на видове и местообитания със европейска значимост в комплекса от защитени зони Поморийско езеро”, финансиран от Европейския регионален фонд за развитие на ЕС и националния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда  2007-2013, който беше успешно завършен, беше последван от проект по програма Лайф: MC-Salt Екологично управление и консервация в Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни LIFE10/NAT/IT/000256, който приключи март 2016.

По време на подаването на настоящето предложение няма друго целево финансиране, което да продължи повишаване на информираността и усилията в тази насока.
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000