_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Малък корморан

Малък корморан
Малкият корморан е срaвнително малка рибоядна птица, приспособена към влажните зони  - морета, езера, язовири, реки и др. Европейската популация се оценява на 37 600 – 50 400 двойки, което е равно на 75 100 - 101 000 полово зрели индивиди (BirdLife International 2015).

Малкият корморан беше избран за целеви вид, поради това че страда от незаслужен черен имидж, заложен от рибари и рибовъдци. Повишаване на обществената информираност е ключово за опазването на вида.

От IUCN видът е вписан в категория слабо засегнат (Least Concern), включен е в Анекс II на Бернската конвенция, в Анекс II на Бонската конвенция, Европейски консервационнен статус: SPEC 2, в Анекс I на Директивата за птиците.

В България видът е застрашен, включен в Анекс II и III на ЗБР.
В миналото се е размножавал главно по Дунав и Черноморското крайбрежие. Установено е мътене на Мандренскотото и Бургаското езеро. Сега се размножава на Дунавските острови – Малък близнак, Цибър, Калновац (Румъния), Мишка, Безимен – където  са били установени 6 колонии (73 двойки). Най-стабилното местообитание е ез. Сребърна, където средно населяват 147 двойки. Размножава се много рядко по р. Марица . Общата численост е 100 - 500 двойки. До 80те години България е била в периферието на територията за зимуването му и бройката на зимуващите птици била под 500 индивида. През периода 1982 – 84г. е започнала неговата смяна на посоката към Балканския полуостров с център долината на р. Марица – 5030 – 6950 презимуващи индивиди. През 1997г. е  започнало формирането на ново зимовище в Бургаските езера: 6850 индивида през 2000 г. В периода 1995 – 2000г. средната бройка зимуващи птици варира между 7000 и 13 000 индивиди (Червена Книга на България).

Видът е сериозно повлиян от разрушението и деградацията на местообитанията по Дунав и Марица, директното убиване в районите на презимуването му и безпокойството по време на размножителния период.
Въпреки, че ловуването на този защитен вид е абсолютно забранено от българското законодателство, кормораните са зверски преследвани от бракониери, собственици на рибовъдни стопанства и пр., обвинени, че причиняват огромни загуби по рибите заедно с големия корморан. Освен директната стрелба по кормораните, постоянното безпокойство, прогонването им от вечерните им убежища (нощувки), смъртта на огромен брой птици, това е причина и, че те не могат да почиват, както трябва. Тези неблагоприятни фактори са особено утежнени при студени и снежни зими, в мъгливо време и снежни бури, когато видимостта е ограничена и храната е оскъдна. В този критичен период ятата от корморани имат нужда от безопасно място да презимуват и да намерят храна.

По време на подаването на настоящето предложение няма целево финансиране за продължаване на обществената информираност и усилия по опазването на вида.
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000