_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Малък корморан

Малък корморан

Известен още като малка дяволица, малкият корморан е средно-едра колониално гнездяща рибоядна птица. Видът е тясно свързан с различни по характер водоеми, като гнезди обикновено в смесени колонии заедно с чапли. У нас е гнездящ, мигриращ и презимуващ вид, като понастоящем се среща целогодишно в страната.
Само с няколко гнездовища в страната, малкият корморан е един от трите вида корморани, срещащи се в България. Видът е тясно свързан с водоеми и гнезди колониално, което го прави уязвим на безпокойство. Един от видовете, най-силно застрашени от изчезване, поради което е строго защитен и се опазва от екологичната мрежа Натура 2000.
 
Природозащитен статус
Вписан като Застрашен вид в Червената книга на Република България, защитен на територията на цялата страна (ЗБР) и обект на опазване от екологичната мрежа НАТУРА 2000, малкият корморан е вид, страдащ от негативното отношение от страна на хората, поради грешното твърдение, че ощетява рибарските стопанства, изяждайки огромни количества риба.
 
Формира така наречените „нощувки“, като България се явява от ключово значение за зимуването на световната популация, както и за придвижването на значителна част от нея между местата за гнездене и зимуване. Броят на индивидите в нощувките е най-често от 500–1 000 до към 5 000 екземпляра, а в отделни случаи – и до над 10 000 индивида. Птиците са силно консервативни по отношение на местата за нощувка, включително към отделните дървета, като едни и същи нощувки при липса на безпокойство се използват много години, макар числеността в тях да не остава постоянна. През деня птиците се хранят разпръснати на малки групички по различни водоеми, отдалечавайки се до 60–70 км от мястото на нощувката, a за нощуване птиците се струпват на високи дървета или в тръстикови масиви. Храни се с риба, като дневната хранителна дажба на един индивид се равнява на около 200 гр.

Заплахи
Поради струпването на едно място на голямо количество птици в нощувките през зимния период, те са изключително уязвими към безпокойство, преследване и пряко унищожаване. Видът е в крайно неблагоприятно положение и поради съсредоточаването си в рибовъдните стопанства, където птиците се хранят в малките басейни със зарибителен материал, явявайки се лесна мишена за отстрелване.
В редица случаи струпването на стотици или хиляди малки корморани на нощувките, в гнездовите колонии или на местата за ловуване привлича внимание и птиците са безпокоени поради любопитство или с познавателна цел. В много страни рибарите разглеждат малкия корморан като конкурент и целенасочено унищожават колониите.

По поречието на река Марица в границите на град Пловдив се намира най-голямото зимно струпване на вида за вътрешността на страната. В отделни години числеността на зимуващите малки корморани варира, като най-голямата регистрирана наброява 6000 индивиди. Районът попада в защитена зона „Марица – Пловдив”, а в нейните граници и – Защитена местност „Нощувка на малък корморан – Пловдив”, обявена през 2006 г. по предложение на Зелени Балкани.

Нашите дейности включват:
Разработване на предложения за обявяване на защитени територии, които са местообитания на вида, мониторинг на зимуващите индивиди и поддържане на неговите местообитания.
Поставяне на информационни табели и маркиране на нощувките с помощта на доброволци и съмишлениици на организацията, както и провеждане на презентации, работа с ученици, ловно-рибарски дружества и граждани на територията на цялата страна.
Малкият корморан е вид, страдащ от негативното отношение от страна на хората, поради грешното твърдение, че унищожава големи количества риба и ощетява рибарските стопанства.
 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000