_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

На 22 април отбелязваме Деня на Земята

Снимка: Beate Bachmann
19.04.2021 г.
Възстанявяването на нашата Земя зависи от всеки един от нас, не само защото сме загрижени за природата, а защото живеем тук. Всички ние се нуждаем от здравословна среда, за да поддържаме нашата работа, живот, здраве и не на последно място – щастие!
Всяка година над 1 милиард човека от 192 страни по света се включват в инициативата за отбелязване на Деня на Земята.
Тази година темата на световната инициатива е Restore Our Earth – Възстановете нашата Земя. Идеята е да обърнем внимание на естествените процеси в природата, на развиващите се зелени технологии и иновативното мислене, което може да помогне за възстановяването на природните екосистеми. Така темата тази година отхвърля идеята, че смекчаването на влиянието от наша страна или адаптирането ни към промените са единствените начини за справяне с измененията, на които ставаме свидетели.
Нека да се запознаем с ползите, които ние хората получаваме от природата – наричат се екосистемни услуги и такива са:

► Сладководни екосистемни услуги
Сладководните системи, които включват стящата и течаща вода (реки, потоци, язовири, езера и други влажни зони) са изключително важни и играят роля в поддържането на здрави екосистеми по целия свят.
Всички организми зависят от тях за намиране на хранителен ресурс, като среда за развитие и живот, а ние хората ги използваме и за културни и икономически активности.
Кръговратът на хранителни вещества е една от услугите, която има широк ефект в местообитанията. Сладководните екосистеми са от решаващо значение за преместването на вода, енергия и хранителни вещества в различни местообитания и са връзка между различни екосистеми.
Предпазването от наводнения е друга услуга, която ни предоставят сладководите екосистеми.
В допълнение, крайбрежната растителност като дървета и треви, стабилизират бреговете и предпазват от ерозия. По време на наводнения растителността улавя дъждовната вода и по този начин се намалява количеството на попадащата във водоемите вода.
Тези функции зависят от състиянието на водните обекти, което означава, че трябва да осигурим тяхната защита.

► Горски екосистемни услуги
Горите са от съществено значение за живота на Земята, предоставяйки ни разнообразни екосистемни услуги. Около 30 % от сухоземната теритрия на планетата – от тропиците до тундрата, е покрита с гори и е дом на близо 80% от видовете на Земята – от царството на животните, растенията гъбите и микроорганизмите. В допълнение, горите предоставят храна, гориво, чист въздух, питейна вода, редуцират наводненията и предпазват от ерозия почвата, предоставят места за отдих, както и образователни и икономически ползи. След океаните, горите са най-големият абсорбатор на въглероден диоксид на Земята.

Най-общо екосистемните услуги могат да бъдат разделени на:

♦Поддържащи услуги – услугите, които създават условията, необходими за осигуряването на всички останали екосистемни услуги, например фотосинтеза или почвообразуване.
♦Материални услуги – всички продукти, произхождащи от екосистемите, например храни, влакна, горива, билки и медицински растения, питейна вода.
♦Регулиращи услуги – способността на екосистемите да регулират важни естествени природни процеси, например регулиране на климата, на качеството и количеството на водите и др.
♦ Културни услуги – нематериални ползи от екосистемите, например естетичната и развлекателна стойност на пейзажа.

Днес чрез дейността си ние често експлоатираме природните ресурси, оказвайки влияние върху способността на екосистемите да ни предоставят своите ползи.

Следете нашата фейсбук страница с тагове #RestoreOurEarth и #Natura2000NewHorizons, и се запознайте с интересна информация, свързана с природата, заплахите и как може да станете част от  нейното опазване.

Всеки ден ще споделяме с вас любопитни факти, а на 22 април – Деня на Земята, ще може да проверите вашите знания, чрез кратка онлайн викторина. 

Един от Вас ще бъде изтеглен и ще спечели нашия Албум за Натура 2000!

Информационната кампания за Деня на Земята е част от:


 
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000