_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани

1
19.07.2020 г.
О Б Я В А
 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 12.06.2020г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани“, което ще се проведе на:

19-ти юли (неделя) 2020 година от 10,00 часа
на следния адрес: Хотел „Интелкооп”, гр. Пловдив, ул. „Константин Нунков” № 13 А, зала В1 (,,бе" 1) - етаж 1.

 
При следния Дневен ред:

1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2019 г.;
2. Приемане на финансовия отчет на Сдружението за 2019 г.;
3.Приемане на оперативен бюджет на Сдружението за 2020 г.;
4. Освобождаване на УС;
5. Избор на нов УС;
6. Други.

За допълнителна информация:
Димитър Попов - тел.: 0885108712
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000