_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Прилепи

Прилепи
Прилепите бяха избрани като целеви видове, поради тяхното високо консервационно значение, уязвимост и поради негативния  имидж, който имат сред хората. Това негативно поведение е сред главните заплахи за прилепите в България и се преодолява чрез обществено информационни кампании, които имат огромно въздействие.

България приютява 33 от всичките 35 вида прилепи, срещащи се в Европа. Всички тези видове са редки и защитени и са от ключово значение за екосистемите. Освен това, те са изключително полезни видове, хранещи се изключително с насекоми, повечето от които са вредители. Разрушаването на естествените им местообитания, както и неконтролируемото използване на инсектициди, са причинили драстично намаляване на числеността им в много страни. Това налага спешни мерки за опазването им.
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000