_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Царски орел

***
Царският орел, наричан още кръстат орел, е един от най-едрите, но и най-редки видове орли в България.

За вида
Царският орел е моногамен вид и двойката е силно привързана към гнездовата територия, като някои от териториите са заемани от двойката в продължение на много години. Брачните игри започват през февруари и са най-интензивни през март. Състоят се в издигане на птиците във въздуха и рязко пикиране със свити крила до определена точка, и бързо издигане по инерция нагоре.
За гнездене предпочита единични високи дървета, растящи поединично или в групи, често в непосредствена близост до селища, пътища и обработваеми площи. 

Местообитание
Естествено царският орел обитава низинни райони, но поради безпокойство от страна на хората и загуба на местообитания, е изтласкан на по-голяма надморска височина. Предпочита хълмисти райони, където гористи места или такива с ивици или групи дървета се редуват с открити пространства – пасища, селскостопански площи, пустеещи земи.

Природозащитен статус
Има малка световна популация и вероятно претърпява непрекъснат спад, основно в резултат на загуба на местообитания, висока смъртност в следствие на незаконно преследване и убиване, сблъсък с електропреносната мрежа, ограбване на гнездата и намаляване на хранителния ресурс.
Застрашен вид, включен в Червената книга на България (Критично Застрашен) и в Червения списък на световнозастрашените видове (IUCN) в категорията „Уязвим“ (Vulnerable).

Хранене
Царският орел ловува по открити терени – пасища, ниви, голи хълмове. Най-често птицата оглежда ловната територия от предпочитана наблюдателна точка, понякога в продължение на часове, а при забелязване на жертва я атакува със стремителен нисък полет. В места с изобилие на лалугери, орлите периодично се спускат с бръснещ полет на сантиметри над участъците с най-голяма гъстота на гризачите. Като неспециализиран хищник той има разнообразно меню, включващо над 100 различни вида животни, но основна част от менюто му заемат лалугери, полевки, таралежи и диви зайци.
През зимните месеци разчита основно на мърша и клептопаразитизъм. Клептопаразитизмът е особено характерно поведение за младите царски орли, нямащи достатъчно опит в ловуването. Събира се на малки групи около места с изобилие на мърша и е агресивен и доминантен спрямо други видове орли.

Заплахи
Основните заплахи, довели вида до ръба на изчезване са сходни на тези и при останалите видове хищни птици – загубата на гнездови и ловни местообитания, бракониерски отстрел, залагане на отровни примамки, токов удар и сблъсък с елетропреносната мрежа, безпокойство от страна на хората, ограбването на гнезда и нелегална търговия.
Обработката на обширни територии, които са били пасища в Сакар и Средна гора и превръщането им в лозя, овощни градини и обработваеми земи, води до намаляване на основната храна за вида – лалугери, други дребни бозайници и гризачи. Незаконното премахване на високи дървета намалява подходящите за гнездене места на царския орел. Повечето от гнездата на вида в България са на лесно достъпни места и често обект на нелегална сеч.
 


Дейности
Работата на Зелени Балкани за мониторинга, проучването и опазване на царския орел в България, датира от 80-те години с откриването на първите две гнездящи двойки за района на Сакар. Следват редица проучвания и редовен мониторинг на всички известни гнезда, експедиции за локализиране на нови гнезда на царски орел, проучване на подходящите райони за гнездене и определяне на лимитиращите фактори.
 
Образователни и  информационни кампании с местните хора, целящи повишаване на екологичната култура на хората в районите, в които се среща даден вид е от изключително значение за неговото опазване. Зелени Балкани провежда множество срещи и презентации с местните хора, кметства и училища за опазване на царския орел.

Правилно управление и опазване на местообитанията на царския орел – поддържането на пасищата в районите, където се среща вида е от ключово значение за неговото опазване, както и за опазването на други редки видове като лалугера, който е хранителен ресурс на практически всички дневни грабливи птици. Подкрепата на местните стопани, като част от тази мярка, е добър пример за сътрудничество между природозащитните организации, селското стопанство и бизнеса в полза на биоразнообразието.
Спасяване на бедстващи царски орли и последващо лечение и възстановяване в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. Видът е и част от програмата за размножаване на редки видове.
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000