_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Царски орел

Царският орел е световно застрашен вид. В Европа размножаващата популация е изчислена на 1300 - 1900 размножаващи се двойки, което се равнява на 2500 - 3800 полово зрели индивиди.  ​Царският орел бе избран за целеви вид, заради неговото величие. В Българи

Царският орел е световно застрашен вид. В Европа размножаващата популация е изчислена на 1300 - 1900 размножаващи се двойки, което се равнява на 2500 - 3800 полово зрели индивиди.

Царският орел бе избран за целеви вид, заради неговото величие. В България се смята за символ на бурите.

Много от заплахите са лесно преодолими, ако опазването на видът се подкрепи от местните хора в районите на дейностите по опазване и в случай че пред обществото се представи вида и неговото значение.
Видът е в категория „уязвим“ на IUCN, вписан е в Анекс II на CITES конвенцията, в Анекс II на Бернската конвенция, в Анекс II на Бонската конвенция, Европейски консервационен статус SPEC 1w, в Анекс I на Директивата за птиците.

В България е в категорията критично застрашен (Critically Endangered), вписан в Анекс II и III от ЗБР.
В началото на 20ти век е бил широко разпространен, с приблизителна численост от 1824 двойки. В средата на 20 век видът вече бил една от редките птици, 3 десетилетия по-късно само 3 сигурни и 6 вероятни места, където се размножава, били открити. В последните 20 години, общо 19 местообитания, където се размножава вида са регистрирани, които се намират в 3 физикогеографски райони: Средногорие, Родопи, долината на р. Тунджа (Червена Книга на България).

Основните негативни фактори, влияещи на видовете са безпокойството, причинено от пожари, залесявания, паднали дървета с гнезда на вида, отрови чрез погълнати отровени гризачи след разпръскване на пестициди в посеви.Проектът, финансиран по програма Лайф, Save the Raptors – консервационни дейности за царския орел и ловния сокол в ключови Натура 2000 местообитания в България LIFE07/ NAT/BG/000068 приключи Декември 2013. По тази причина видът се нуждае от по-задълбочено внимание и целеви усилия. Съществува стартирал проект: Възстановяване и устойчиво управление на местообитанията за хранене на царския орел в ключови Натура 2000 хабитати в България. LIFE14 Nat/BG/001119, с краткото име – Земя за Живот – фокусиран върху Царския орел. Основните дейности по проекта са насочени върху намаляване на главната причина за загубата на вида – разрушаване и невъзвратима загуба на естествени местообитания, очаква се да завърши през Август 2020. Това е консервационно ориентиран проект, с регионално въздействие, работещ на територията на SPAs в Натура 2000 мрежата: Сакар, Дервентски възвишения, Западна Странджа, Адата- Тунджа, Каменски баир, Сините камъни – Гребенец. Следователно нашето предложение ще повиши обществената информираност на национално ниво и ще мултиплицира ефектите.
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000