_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Целеви видове

Червеногуша гъска

Червеногуша гъска

Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване в екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – в по-студени години почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.
повече
Брадат лешояд

Брадат лешояд

Брадатият лешояд беше избран за целеви вид, заради неговия висок консервационен статус, поради това че е красива и величествена птица, поради това че е изчезнал от България, но съществуват дейности, които се изпълняват в момента за връщането му и най-вече защото се смята за символа на българската природозащита (силуетът на брадатия лешояд се поставя на всяка защитена зона и дърво в страната). Хората все още не осъзнават голямата икономическа и екологична полза от връщането на лешоядите в природата. Заплахите за вида са лесно преодолими и могат да се управляват чрез информационни кампании.
повече
Прилепи

Прилепи


Прилепите бяха избрани като целеви видове, поради тяхното високо консервационно значение, уязвимост и поради негативния  имидж, който имат сред хората. Това негативно поведение е сред главните заплахи за прилепите в България и се преодолява чрез обществено информационни кампании, които имат огромно въздействие.
повече
​Китоподобни

​Китоподобни

Китоподобните бозайници бяха избрани за целеви вид, поради това че са добре известни и обичани от хората. Същевременно те са активно преследвани от рибарите. Мобилизиране на широка обществена подкрепа и набиране на доброволци за мониторинг (например за регистриране на умрели китоподобни, изхвърлени от морето на плажа) са изключително важни мерки за тяхното опазване.
повече
Белошипа ветрушка

Белошипа ветрушка

Белошипата ветрушка (Falco naumanni - Fleischer, 1818) е малко соколче, с размерите на гълъб. Видът не отбягва хората и може да бъде видяно да каца по жиците на електропреносната мрежа, по покривите и други сгради. 
Белошипата ветрушка беше избрана за целеви вид, защото тя е наистина е привлекателен малък сокол, който лесно печели симпатията на хората. Видът беше наскоро възстановен в страната, благодарение на дейностите на „Зелени Балкани“. 
повече
Ловен сокол

Ловен сокол

Ловният сокол бе избран за целеви вид, поради факта, че видът беше почти изчезнал от България и поради сегашните концентрирани усилия за възстановяването му. Той е високо повлиян от негативните действия на гълъбари и ловци, които не са запознати с неговата биология и значимост. Много от тези заплахи са лесно управляеми чрез повишаване на информираността.
повече
Белоглав лешояд

Белоглав лешояд

Белоглавият лешояд бе избран за целеви вид, поради неговия висок консервационен статус, поради факта че е красив и величествен вид, поради факта че носи големи икономически и екологични ползи, малко познати от широката общественост. Заплахите за вида са лесно преодолими и могат да се управляват чрез повишаване на информираността на обществото.
повече
Царският орел е световно застрашен вид. В Европа размножаващата популация е изчислена на 1300 - 1900 размножаващи се двойки, което се равнява на 2500 - 3800 полово зрели индивиди.  ​Царският орел бе избран за целеви вид, заради неговото величие. В Българи

Царски орел

Царският орел е световно застрашен вид. В Европа размножаващата популация е изчислена на 1300 - 1900 размножаващи се двойки, което се равнява на 2500 - 3800 полово зрели индивиди.
​Царският орел бе избран за целеви вид, заради неговото величие. В България се смята за символ на бурите. 
повече
Малък корморан

Малък корморан

Малкият корморан е срaвнително малка рибоядна птица, приспособена към влажните зони  - морета, езера, язовири, реки и др. Европейската популация се оценява на 37 600 – 50 400 двойки, което е равно на 75 100 - 101 000 полово зрели индивиди (BirdLife International 2015).
Малкият корморан беше избран за целеви вид, поради това че страда от незаслужен черен имидж, заложен от рибари и рибовъдци.
повече
Гривеста рибарка

Гривеста рибарка

Гривестата рибарка беше избрана за целеви вид, за да се подчертае необходимостта от опазване на влажните зони. Видът беше възстановен като гнездящ в Поморийско езеро, въпреки че все още често гнездящия период е често компрометиран, заради безпокойство, причинено от кайт сърфисти, ловци,  плажуващи и др. Основните заплахи са лесно управляеми чрез повишаване общественото информиране и въвличане на институциите, и контролните органи.
повече
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000