_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Цели и Дейности

Проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ LIFE17 GIE/BG/371 /LIFEforBgNATURA/ 

 

Цели на проекта

Проектът цели значима/цялостна промяна на отношението и обществената информираност по отношение на НАТУРА 2000, чрез използването на „флагови“ и лесно разпознаваеми видове от Директивата за местообитанията и птиците.

НАТУРА 2000 е основият инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки, но въпреки това понастоящем в България има значителни обществени настроения срещу мрежата. Основната причина за това за широкомащабните информационни кампании, реализирани от заинтересовани частни лица, с интереси в застрояването или усвояването на ресурсите в защитените зони. Дезинформацията и разпространението на подвеждаща информация са изгадили у хората редица предрасъдъци, страх, а в някои случаи дори неприязъм по отношение на мрежата.

Голяма част от приоритетните за опазване в НАТУРА видове в България „страдат“ от различни прояви wildlife crime като бракониерски отстрел, унижощаване на местообитания, използване на отрови в дивата природа, безпокойство, незаконна търговия и пр. Основната причина за това е липсата на информираност и осъзнатост от страна на хората за консревцаионното значение на тези видове и нуждата от тяхното опазване. Това, на практика обезмисля и самото създаване  и функциониране на мрежата НАТУРА 2000.
Запознаването на хората с важността на  ключови за НАТУРА 2000, флагови видове и нуждата от тяхното опазване, ще доведе до цялостна промяна в поведението по отношение на тези видове. Преодоляването на негативните фактори като ниска екологична кулкура и липса на информация, както и свързаните с това негативни прояви (като бракониерство, унищожаване на местообитания и пр.) ще повлияе положително опазването на видовете на територията на цялата мрежа НАТУРА 2000. Нещо повече - провеждането на национална кампания ще допринесе за опазването на биоразнообразието като цяло – тоест не само на „флаговите“ но и на много други видове, и не само на тертиорията на НАТУРА 2000, но и в цялата страна.
 

Конкретните цели

Конкретните цели, които си поставяме с настоящия проект са:
 • Повишаване на обществената информираност и ниска екологична култура на широката общественост за НАТУРА 2000, чрез използването на  ключови, флагови видове, предмет на опазване в мрежата
 • Преодоляване на негативни фактори и environmental crime прояви, влиящи нетгативно на популациите на  флагови видове, предмет на опазване в НАТУРА 2000 ( които се дължат на ниско ниво на информираност на гражданите)
 • Привличане на обществена подкрепа и реално гражданско участие в дейностите за опазване на видовете
 • Повишаване на осведомеността за концепцията за НАТУРА 2000 за опазване на уникалното европейско биоразнообразие и постигане на устойчиво развитие.
 • Активизиране и пряко ангажиране на отговорните институции в дейности за опазване на НАТУРА видоветеПривличане на медиен интерес и активно ангажиране на медиите  в дейности за опазване на целевите/флагови видове.
 • Привличане на медийният интерес и активно ангажиране на медиите в отразяване на дейности свързани с НАТУРА 2000 и целевите видове.
 • Подобряване на състоянието на популацията на целевите видове.
 • Утвърждаване ролята на НПО като партньор на МАС медиите и държавните институции в популяризиране на ползите от НАТУРА 2000  и целевите за проекта видове.

Очаквани резултати

В следствие на описаните по-горе дейности, проектът планира да бъдат постигнати следните резултати:
 • подобрена обществената информираност по отношение на НАТУРА 2000, и целевите  флагови  видове на минимум 62% от гражданите в страната
 • мобилизирана гражданска активност и привлечени граждани за пряко участие в дейности за опазване на  „ключовите-натура-видове“
 • създадена  позитивна нагласа и преодоляване на негативното отношение към НАТУРА 2000 и „флаговите-натура-видове“ – 450 000 души.
 • намалено въздействие на лимитиращи фактори или заплахи, с отрицателно действие върху популациите на „флаговите-НАТУРА-видове“ ( унищожаване на местообитания или индивиди, използване на отрови в дивата природа, кражба на малки от гнезда, незаконен трафик и др.)
 • активизирани и въвличани отговорни институции в дейностите за опазване на целевите видове - 50
 • привлечен  медиен интерес и активно ангажиране на медиите в дейности по отразяване на ключовите НАТУРА 2000 видове.
 • повишена информираност на ключови целеви групи и стейкхолдъри, неинформирани до момента, като кайтъри и др.
 • привлечен интерес и активно участие на повече от 200 медии в дейности насочени към целевите флагови видове;
 • По-добро разбиране за ролята на НПО като партньор на МАС медиите и държавните институции, популяризирани от концепцията за НАТУРА 2000;
 • Подобрен консервационен статус на популациите на целевите видове като краен резултат от дейностите.
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000