_LANG_CLI_LOGO_NAME_LBL НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ Национална информационна кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове

Въпроси и отговори

Какво е НАТУРА 2000?

Директиви на ЕС за птиците и местообитанията?

Какво е Директива?

Колко и какви видове и местообитания се опазват чрез Директивите на ЕС?

Какви са задълженията на страната ни пред ЕС, свързани с НАТУРА 2000?

“Защитени зони” и “защитени територии” – има ли разлика?

Променя ли се собствеността на земята в защитените зони / местата от НАТУРА 2000?

Какви са ограниченията в защитените зони?

Как ще се определи кои дейности могат да се извършват и кои не, в местата от НАТУРА 2000?

Спира ли дърводобива в защитените зони?

Забранява ли се лова в защитените зони?

Какви са компенсаторните механизми, при евентуални щети на собственици на земи в НАТУРА 2000?

Как е определено колко процента от страната да се включат в НАТУРА 2000?

Какъв е средният процент от територията на страните членки включен в НАТУРА 2000?

Защо процентът, който се предлага в България е по-висок от средния за Европа?

Кой и как определи този процент?

Кой и как финансира работата на НПО и какви специалисти участват в процеса?

Какво е НАТУРА 2000?

НАТУРА 2000 е вид екологична мрежа, съставена от територии, определени на базата на научни критерии, в изпълнение на Директивите на ЕС за птиците и  местообитанията /това са двата основни нормативни документа, регламентиращи опазването на биоразнообразието в ЕС/.

Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 е формата, която ЕС е избрал дългосрочно да запази биоразнообразието и природата за бъдещите поколения, като се гарантира устойчивото им ползване.
Създаването на мрежата е и в изпълнение на т.нар. “Цел 2010” – инициатива, в  която десетки страни са обединила усилията си за спиране загубата на биологично разнообразие до 2010 година.
Ръководство за журналисти – Натура 2000. Въпроси и отговори. 692 Kb (pdf) свали

Директиви на ЕС за птиците и местообитанията?

Тези две директиви са основните документи, регламентиращи опазването на видовете и местообитанията в ЕС.
Пълните имена на Директивите са:
Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици /от 30 ноември 2009 г./
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
Директива 92/43/ EEC за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна /приета на 21.05.1992 г./
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A31992L0043
В нашето закоонодателство изискванията на Дирактивите са транспонирани /привнесени, отразени/ в Закона за биологичното разнообразие, приет от Народното Събрание през август, 2002 https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Legislation/Zakoni/BiodiversityAct_Rev2018.pdf 

Какво е Директива?

Директивите са вид нормативни документи на ЕС. Те обвързват държавите-членки с ангажименти за постигане на определени резултати в определени срокове. Страните членки трябва да “транспонират” т.е. да привнесат изискванията на Директивите в своето законодателство, като им е оставена свободата как точно да направят това. Изискванията на Директивите на ЕС за птиците и местообитанията например са “транспонирани” в Закона за биологичното разнообразие на България.

Колко и какви видове и местообитания се опазват чрез Директивите на ЕС?

За България под защита на Директивите попадат:
1.  237 вида птици, от списъците на директива за птиците. За тези видове се изисква определянето на защитени зони
Видовете птици са 2 категории – гнездящи и редовно срещащи се мигриращи видове:
 - в директивата за птиците гнездящите видове са описани в нейното приложение 1. В България защитени зони се определят за 118 гнездящи птици.
 - списъка на мигриращите видове птици, за които се определят защитени зони се определя от всяка страна членка. В България в този списък влизат 119 вида птици.
Всички тези 237 вида са описани в приложение 2 на ЗБР, който регламентира обявяването на защитени зони за тях.
 
2. Директивата за местообитанията цели опазването на 88 типа природни местообитания и  местообитанията от Приложение 1 на Директивата. В ЗБР те са описани също в Приложение 1. От тях  26 са приоритетни за ЕС местообитания
            Директивата цели опазването също така на следните видове от нейното Приложение 2 (съответно от Приложение 2 на ЗБР):
            Бозайници: 25 (28) вида общо, 3 приоритетни вида
            Земноводни и влечуги: 10 (13) вида общо, 2 приоритетни
            Риби: 25 (28) вида общо, (1)  прироритетен
            Безгръбначни: 36 (40) Вида общо, 6 (7) Приоритетни
            Растения: 20 (25) Вида общо, 1 (3) Приоритетни
 

*В скоби е посочен общия брой на видовете, срещащи се в България, включително такива, които се считат за изчезнали за страната

Какви са задълженията на страната ни пред ЕС, свързани с НАТУРА 2000?

Най-общо задълженията ни са следните:
 • да определи най-подходящите по брой и размери територии за защита на видовете и местообитанията в Директивите. Тези територии трябва да са достатъчни за дългосрочно поддържане и възстановяване на биоразнообразието в тях. Трябва да се вземат специални мерки за опазване на влажните зони с международно значение
 • да предприеме мерки за да се предотврати разрушаване или влошаване на местообитания и влошаване състоянието на популациите на видовете включени в приложенията на Директивите
                                                                                                              
!!! преди датата на приемане на страната ни в ЕС (01.01.2007 г.) България трябва да внесе в ЕК пълния списък от места по Директивата за птиците и Директивата за местообитанията /според Договора за присъединяване на България към ЕС/

“Защитени зони” и “защитени територии” – има ли разлика?

Да, и е важно да  се прави разлика между тези две категории.
 
Създаването на защитените територии се регламентира от специален закон Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133 от 1998 г). Категориите защитени територии са:  резерват;  национален парк;  природна забележителност;  поддържан резерват;  природен парк;  защитена местност.
Всяка от тези категории има различни режими, които са описани в закона.
 
“Защитени зони” е термин въведен със Закона за биологичното разнообразие. Защитените зони се наричат местата от “Националната екологична мрежа”, което всъщност е НАТУРА 2000 в България. Защитените зони в България всъщност се обявяват във връзка с изискванията на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.
 
Според Закона за биологичното разнообразие “Защитените зони са предназначени за опазване или възстановяване на благоприятното състояние на включените в тях природни местообитания, както и на видовете в техния естествен ареал на разпространение.”
 
Независимо дали дадено място попада в НАТУРА 2000 или не, ако то е защитена територия, тя продлъжва да съществува със статута и режима и по Закона за защитените територии.

Променя ли се собствеността на земята в защитените зони / местата от НАТУРА 2000?

Не.
Собствеността на земята се запазва, с произтичащите от това права на собствениците. Те могат да продават своята земя и да извършват на нея различни дейности

Какви са ограниченията в защитените зони?

Закона за биологичното разнообразие не посочва забрани за дейности в защитените зони. В тях не спира осъществяването на  човешки дейности. Развиват се земеделие, животновъдство, горско стопанство и други дейности, възможно е дори строителство. В защитените зони обаче се прилага интегриран подход, гарантиращ устойчивото развитие и съхраняването на биологичното разнообразие. Евентуални забрани, които да гарантират устойчивото управление на местата и съхраняването им за бъдещите поколения се съдържат в заповедите за обявяване и в плановете за управление на защитените зони. Те се разработват за всяка защитена зона, съобразно предмета и целите на защита /местообитанията или видовете от Директивите на ЕС, които са описани за съответната територия/.

Например – в защитени зони обявени защото са важни за прелета на птиците, може да бъде забранен единствено строежа на ветрогенератори. На места, където има сенокосни ливади, собствениците ще трябва да косят малко по-късно, за да не засегнат гнездата на птици, гнездящи в ливадите и пр.

При евентуални щети за  собственици ЕС предвижда компенсаторни механизми, като по този начин е намерен баланса между интересите на собствениците и дългосрочното опазване на природата. Нещо повече, факта че дадени земи са включени в НАТУРА 2000 дават възможност на земеделските стопани да получават компенсации от ЕС за дейности, които те и без това извършват.

Как ще се определи кои дейности могат да се извършват и кои не, в местата от НАТУРА 2000?

Най-сериозните заплахи за биоразнообразието ще бъдат посочени като забрани в заповедите за обявяване. Те се подлагат на обществено обсъждане.

На оценка подлежат и  дейности, които могат да имат значително отрицателно въздействие върху обекта – за тях се правят ОВОС /Оценка за въздействие върху околната среда/ или Екологична оценка, които показват дали те ще попречат на дългосрочното опазване на биоразнообразието. 

Останалите дейности могат да бъдат осъществявани.
За защитените зони могат да се разработват и планове за управления гарантиращи устойчивото им ползване и съхраняването им.

Спира ли дърводобива в защитените зони?

В защитените зони дърводобива не спира. Той просто се насочва да се развива с устойчиви темпове, така че мястото да може да се ползва за тези цели не 2, а 200 години. В ЕС се полагат усилия за развитие на т.нар. многофункционално горско стопанство, при което от горите се извличат максимум ползи за обществото/ екологични, стопански, защитни и социални функции/, не само ползите от  дърводобива. в същото време горски местообитания, които са заплашени от изчезване или такива с висока консервационна стойност, като “девствените” гори ще бъдат обект на специални мерки за защита, за да могат да просъществуват, а не да бъдат усвоени за целите на дърводобива.

На министерската конференция за опазване на горите в Европа в Лисабон /1998 г./  са приети следните Паневропейски критерии да устойчиво управление на горите:
 • запазване и подходящо подоляване на горските ресурси
 • поддържане на горските екосистеми в добро санитарно и жизнено състояние
 • поддържане и насърчаване на производителните функции на гората /дървесни и недървесни продукти/
 • поддържане, съхранение и обогатяване на биологичното разнообразие в горските екосистеми
 • поддържане и подходящи стимулиране на защитните функции при управление на горите /особено по отношение на почвата и водите/
 • поддържане на други социално-икономически функции и условия
Тези принципи са в съзвучие с интересите на обществото във всяка държава и позволяват стопанисването на горите да гарантира ползването на техните блага в дългосрочен план.

Забранява ли се лова в защитените зони?

Защитените зони се обявяват за опазването на конкретните видове и местообитания, включени в приложенията на Директивите на ЕС. Именно те са обекта на защита. Видове, които нямат висока консервационна стойност, като повечето ловни обекти, не са обект на защита и съответно няма логика ловът в защитените зони да се забранява. Евентуални ограничения на лова могат да се предвидят на някои места, в определени периоди на годината, например ако на мястото гнезди важен вид, а ловът в района е причина за безпокойството му и по този начин го заплашва.

Какви са компенсаторните механизми, при евентуални щети на собственици на земи в НАТУРА 2000?

Министерството на земеделието, храните и горите подготвя 2 мерки за компенсации на ползватели на земеделски земи в рамките на Програмата за развитие на селските райони за 2007-2013 /която замества САПАРД/. Мерките са: плащания по НАТУРА 2000 за земеделски земи и плащания за гори. В тях се предвижда в зависимост от конкретните ограничения да се изплащат компенсации до 200 Евро. на ха. Земеделските стопани трябва да са регистрирани в ИСАК /Интегрална система за администриране и контрол/.

Плащанията за земи ще стартират с излизането на заповедите за обявяване на защитените зони в държавен вестник, а за гора на по-късен етап /след разработването на планове за управления на съответните райони/
Друга възможност а земеделските стопани е да кандидатстват  по мярка “Агроекология” която е част от Програмата – средства ще се предоставят приоритетно на ползватели на земи с висока природна стойност /в повечето случаи те попадат в  НАТУРА 2000/. Също така има Мярка за развитие на не облагодетелстваните райони – планински и др. /те се припокриват с предложените за включване в НАТУРА 2000 земи на 50 %/. Тези собственици ще получават 100-150 евро на ха.
 
За повече информация: Министерството на Земеделието, храните и горите – Дирекция развитие на селските райони
https://www.mzh.government.bg/bg/
https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/struktura/direkciya-razvitie-na-selskite-raioni/
 

Как е определено колко процента от страната да се включат в НАТУРА 2000?

Кои обекти да се включат в НАТУРА 2000 се определя въз основа изцяло на научни критерии. Директивата за местообитанията посочва такива критерии, докато Директивата за птиците оставя на страните-членки сами да преценят какъв подход да осъществят при определянето на най-значимите за Общността места (в България тези критерии са разработени от БДЗП, въз основа на критериите на BirdLife international).
Научните критерии изцяло имат превес над икономическите.

Какъв е средният процент от територията на страните членки включен в НАТУРА 2000?

Статистиката показва че Натура 2000 обхваща 19 % от цялата територия на Европейския съюз. Това обаче не може да се счита като показател за сравнение!

Много от страните в Европа вече са загубили биологичното си разнообразие и по-голямата част от територията им просто не отговаря на критериите на НАТУРА 2000.

Големината (площта) на Натура 2000 за всяка страна се определя съгласно богатството на биологичното и разнообразие и съхранеността на екосистемите.
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm

Защо процентът, който се предлага в България е по-висок от средния за Европа?

България е една от страните в Европа с най-голямо биоразнообразие. Това се дължи от една страна на географското ни разположение (в България има 3 биогеографски района) и разнообразния релеф, а от друга - на отношението към природата, което народа ни е имал в досегашното ни историческо развитие.

По тази причина страната ни не може да се сравнява със страни като Англия, Германия и др. които вече са загубили биологичното си разнообразие. Същите страни вече са оценили тази загуба и влагат неимоверни средства и усилия за възстановяването му.

Кой и как определи този процент?

Систематичната работата за изграждане на НАТУРА 2000 в България започна през 2003.
Отговорната по закон институция за изграждане на мрежата е Министерството на околната среда и водите. 

В България обаче поради крайно кратките срокове и липсата на достатъчно капацитет от страна на  Министерството водеща роля изиграха неправителствени организации.

Организации, официални вносители на защитени зони са: Зелени Балкани, Българското дружество за защита на птиците, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, WWF Дунавско- Карпатска програма България, Информационен и учебен център по екология.

Кой и как финансира работата на НПО и какви специалисти участват в процеса?

През 2003 – 2004  се осъществи проект  “Опазване на видове и местообитания в България: сближаване с ЕС”. Изпълнител е DARUDEC, финансираща организация DEPA. Основна цел на проекта бе пподготовката на документацията за потенциалните Натура 2000 места в България (първоначално набелязани 12.5% от територията на страната). По проекта работят екип от 4 души в офиса на проекта и 80 полеви експерти /принос на експертите по биоразнообразие – 2, 680 човеко/дни/. Бюджета на проекта е  0.5 млн.евро. Извършени са следните дейности: инвентаризирани 6% за местообитания и флора, 10% за фауна; идентифицирани потенциални защитени зони върху 34% от територията на страната.
Допълнителна информация за мрежата в България http://natura2000.moew.government.bg/. Възможност за справка за местоположението (карта http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map и административна принадлежност http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites) на потенциалните Натура 2000 места.
В периода 2005-2006, ПУДООС   http://www.moew.government.bg// Предприятие за управление на дейностите по околна среда/ финансира два големи проекта:
 - Проект “Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България”, изпълняван от природозащитната федерация “Зелени Балкани” – основна цел на проекта е изготвяне на пълния списък от защитени зони преди датата на приемане на стрната ни в ЕК и по този начин изпълнение на поетите от България ангажименти. https://greenbalkans.org/natura2000/
В проекта участваха не само представители на съответните организации, но е над 150 учени от всички научни институции в страната: Българска Академия на Науките: Институт по зоология, Институт по ботаника, Институт по океанология, Централна лаборатория по обща екология, Лесотехнически университет, Софийски университет, Пловдивски университет, различни Природонаучни музеи, Софийски зоопарк и пр. Това даде гаранция за научно обоснованост безпристрастност при определянето на местата
 - Проект “Изграждане на представителна и функционално единна национална екологична мрежа в частта и от защитени зони за птиците, като част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000”, изпълняван от БДЗП, който цели изготвяне на документацията за местата по Директивата за птиците. http://bspb.org/
 
Освен това има и други проекти и организации, подпомагащи изграждането на Натура 2000 в България:
 • Проект на ИУЦЕ “НАТУРА 2000 в България – обществен принос”, финансиран по програма PIN-MATRA на Холандското министерство на земеделието, околната среда и качеството на храните
 • проект на GEF “Опазване на глобално значимото биологично разнообразие в ландшафта на Родопите”
 • WWF Дунавско – Карпатска програма
 • Асоциация на парковете в България
 • Проект на Butterfly Conservation Europe (Wageningen) и Националния природонаучен музей, финансиран от правителството на Кралство Холандия (BBI MATRA) – Prime Butterfly Areas
 • Проект на българско херпетологическо дружество „Определяне на херпетологично важни места (за сухоземни костенурки и змии) в България с Европейско значение за целите на Натура 2000”
 • Проект “Инвентаризация и стратегия за управление и защита на девствените гори в България”, PINMATRA 2001/11, ИГ, БАН
 • План за действие за дивата коза в България: 2007 -2016. БФБ-НУГ, София.
За изпълнение на дейностите по НАТУРА 2000 бяха предоставени средства както от ПУДООС/МОСВ, така и от международни фондации.
НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки.
Дарителство
Зелени балкани
Дарик
Дневник
Хоби ТВ
Life
Natura2000