Новини и събития
Граждани, институции и местен бизнес обсъдиха съвместното управление на защитена зона Циганско градище 26.04.2012
В мероприятието взеха участие представители на Областна Администрация – Смолян, общините Рудозем, Смолян, Златоград и Мадан, представители на РИОСВ – Смолян, Басейнова дирекция Източнобеломорски район, РДГ – Смолян, ДГС – Златоград, ДГС – Смилян, неправителствени организации, представители на местния бизнес и други заинтересовани граждани.

Това бе първата от цикъл от три работни срещи, който цели да постави началото на конструктивен диалог и да активизира взаимодействието между представителите на местната общност и институции, които имат интерес от съвместно и устойчиво управление на значимата природна територия. Срещите са част от проект „Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян” и на тях са добре дошли всички граждани, които се интересуват от устойчивото бъдеще на региона.Проектът се изпълнява от Сдружение „Зелени Балкани” и Фондът за Европейско природно наследство – ЕВРОНАТУР (Германия), а средствата са осигурени от Министерство на околната среда на Германия (BMU), Федерална агенция по околна среда на Германия (UBA) и Федерална агенция за опазване на природата на Германия (BfN). Горите в смолянския регион са едни от най-добре запазените и добре стопанисвани в България и това е една от причините немските научни институции да насочат вниманието и подкрепата си към тях. Основната цел на проекта е да създаде капацитет за още по-устойчиво управление на това природно богатство и да синхронизира практиките в смолянските горски стопанства с изискванията на европейското законодателство.


Допълнителна информация за ЗЗ „Циганско градище”:

Защитена зона „Циганско градище” е част от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Предмет на опазване в зоната са значими за общността видове като глухарят, вълкът, мечката, дивата коза, осем вида прилепи, два вида сухоземни костенурки, жълтокоремната бумка, ручейният рак и алппийската розалия. В зоната е установено разнообразие от 11 ценни природни местообитания, с ред които много добре запазени букови, бялборови и дъбово-габърови гори, както и богати на биоразнообразие тревни съобщества.

Овен, че е зона от НАТУРА 2000, поради своето разположение и добре запазена дива природа, „Циганско градище” е и част от Инициативата „Европейски зелен пояс”. Тази инициатива цели да създаде своеобразна мрежа от защитени територии и зони на мястото на териториите покрай бившата „Желязна завеса” в цяла Европа. Днес тези територии все още са много богати на редки растителни и животински видове поради ограничения достъп на хора до тях по време на Студената война. Инициативата и основното финансиране за създаването на „Европейски зелен пояс” отново идва от немски правителствени и неправителствени организации.


За контакт: Нели Арабаджиева - Зелени Балкани
тел: 0884 25 77 11, narabadzhieva@greenbalkans.org,
www.greenbalkans.org
Документи за сваляне Размер Тип
Програма на срещата 725.00K b