Новини и събития
В Смолян се проведе семинар на тема: Финансови възможности за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000 16.05.2012
Семинарът бе организиран от СНЦ Зелени Балкани и бе насочен основно към хората ангажирани в горския сектор от района на Област Смолян, а именно служителите на РДГ – Смолян, Южноцентралното държавно предприятие, държавните горски стопанства от района и частните горовладелци.

Основните теми, засегнати в семинара бяха свързани с разнообразяване на източниците на приходи от горите, стратегии за използвaне на горите в защитените зони от НАТУРА 2000 и финансови инструменти на ЕС за финансиране на инициативи в горския сектор.

Лектори на семинара бяха експерти от България, Германия и Гърция.

В рамките на семинара горите бяха разгледани като източници на разнообразни екосистемни услуги, като осигуряване на чист въздух, възможности за отдих, рекреация и туризъм, водозадържащи и водопречистващи функции, антиерозионни функции, функции по опазване на биоологичното и генетичното разнообразие и др. Бяха представени примери, в които горите се използват за източник на икономически ползи, като фокусът бе изместен от дърводобива към по-разнообразни, нови възможности, вкл. екотуризъм и ползи от гори, в границите, на които има водоизточници.

Някои от лекторите представиха научни изследвания и разработки, които интегрират целите на НАТУРА 2000 с целите на съвременното икономическо устойчиво горско стопанство.

Като вариант за компенсиране на загубите от намаления дърводобив от гори в НАТУРА 2000, бяха разгледани финансовите инструменти на ЕС за подкрепа на проекти, свързани с опазване на биоразнообразието в горите.

Проект “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян” е съвместна инициатива на Фондация «Евронатур», Германия и СНЦ «Зелени Балкани», одобрена и финансирана от Министерство на околната среда на Германия (BMU) чрез Федерална агенция по околна среда на Германия (UBA) и Федерална агенция за опазване на природата на Германия (BfN).

За контакт:
Нели Арабаджиева - Зелени Балкани
тел.: 0884 25 77 11, narabadzhieva@greenbalkans.org,
www.greenbalkans.org
Документи за сваляне Размер Тип
Програма на семинара 728.00K b