Новини и събития
За втори път се събраха заинтересованите страни за съвместно управление на защитена зона Циганско градище 05.07.2012
На срещата присъстваха представители на Областна администрация – Смолян, Община Мадан, Община Рудозем, Община Смолян, РДГ – Смолян, РДГ-Смилян, РДГ-Златоград, природозащитни, младежки и туристически неправителствени организации от региона, ловно-рибарски сдружения и екипа на проект „Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в Натура 2000 в Област Смолян”, който инициира мероприятието.

Срещата е втората от цикъл от три работни срещи, които целят формирането на активна група от заинтересовани институции, НПО, граждани и местен бизнес, които съвместно да работят за устойчивото управление на защитената зона. Това е една амбициозна задача, за чието реално изпълнение вече съществуват редица фактори, включително добра мотивация от страна на участниците в срещите. Формирането на работеща група от толкова много и различни заинтересовани страни за съвместно управление на защитена зона е нещо съвсем ново за България. Това би бил един добър пример, който да послужи и на други общности в станата, които са заинтересовани сами и пряко да взимат участие в опазването на околната среда и устойчивото управление на природните ресурси. В рамките на проекта е планирана още една среща, която ще се проведе в Златоград, като екипът на проекта изразява надежда, че към сформиралата се вече група ще се присъединят и други заинтересовани граждани и юридически лица.

Формирането на работеща група за съвместно управление на защитената зона не е единствената пионерна дейност в рамките на проект: „Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в Натура 2000 в Област Смолян”. Екипът на проекта работи и за първото директно съгласуване на Лесоустройствен проект с предмета и целите на Натура 2000.
Проект “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян” е съвместна инициатива на Фондация «Евронатур», Германия и СНЦ «Зелени Балкани», одобрена и финансирана от Министерство на околната среда на Германия (BMU) чрез Федерална агенция по околна среда на Германия (UBA) и Федерална агенция за опазване на природата на Германия (BfN).

За контакт:
Нели Арабаджиева - Зелени Балкани
тел.: 0884 25 77 11, narabadzhieva@greenbalkans.org,
http://greenbalkans.org/natura2000/smolyan_project/