Опазване на горите
Държавни горски предприятия
През 2011 г. със заповед на Министъра на земеделието и храните са обявени 6 държавни горски предприятия, които обединяват на териториален принцип всички ДГС и ДЛС. Държавните горски предприятия управляват и организират дейностите в горските стопанства. Те имат икономически интерес държавните гори да бъдат опазени от нерегламентирани сечи. Една от причините да бъдат създадени Държавните горски предприятия е да бъдат разделени в отделни структури управлението на горите и контролът върху управлението, за да бъде гарантирана по-добра и ефективна работа на горския сектор. На кратко казано, управлението се осъществява от предприятията, а контролът от регионалните дирекции по горите, въпреки, че и предприятията и дирекциите са все още са подструктури на едно и също министерство, т.е. са под една и съща „шапка”.
Кои са Държавните горски предприятия и съответните стопанства под тяхно ръководство можете да прочетете в приложените в края на раздела Заповеди на министъра на земеделието и храните за създаване на шестте предприятия.

Документи за сваляне Размер Тип
Заповеди за обявяване на държавние горски предприятия 10 Mb