Опазване на горите
Горскостопански планове и горскостопански програми
За всяко ДГС или ДЛС, както и за всички частни и общински гори с обща площ над 500 декара се изготвят горскостопански планове. В тях се планират всички горскостопански дейности, вкл. вид на сечта, количества добита дървесина, залесявания, изграждане на горски пътища и др. за период от 10 години. Горскостопанските мероприятия се планират на ниво подотдел. Горските подотдели са най-малката териториална единица в управлението на горите и границите им са обозначени върху горски карти, както и на терен чрез маркиране на граничните дървета. Подотделите се групират в отдели които се отбелязват на терена със съответен номер. Номера на отдела се изписва с черна боя върху бял фон. Граница на отдел се обозначава с две успоредни бяла и черна ивица.
Управлението на недържавните гори с обща площ под 500 дка се осъществява посредством горскостопанска програма, чиято валидност също е 10 години.