Опазване на горите

Решихме да създадем този раздел, поради многобройните сигнали за сечи в горите, постъпващи в офиса на Зелени Балкани. Надявамe се той да улесни както нашата работа, така и работата на институциите, и най-вече да помогне на гражданите, които активно се интересуват от опазване на околната среда.  Тук ще се опитаме съвсем накратко да ви дадем основна информация за това как се осъществява опазването на горите в България. Кой каква роля играе в този процес и как вие можете успешно да се включите. 


За Зелени Балкани
Зелени Балкани е природозащитна неправителствена организация. В най-общ смисъл това означава, че тя е формално обединение на граждани, които активно се интересуват и работят за опазване на околната среда. Тези граждани не са държавни служители и не получават средства от държавата, за да осъществяват контролна дейност по спазване на нейното законодателство и ред.
Служителите на Зелени Балкани не могат да издават актове за нарушения, да глобяват нарушители или да ги санкционират или задържат по някакъв начин. Служители на организацията, както и всички други граждани могат да изразяват своето експертно или лично мнение чрез писма, жалби, сигнали или становища до отговорните институции. Гражданите също могат да присъстват на съвместни проверки с контролните органи, инициирани по подадени от тях сигнали, свързани с околната среда.
Според Конституцията на Република България всички граждани имат право на чиста и здрава околна среда. Националното и европейското законодателство не прави разлика в правата на гражданите били те обединени в някаква група или индивидуално заинтересовани. Казано с други думи, Сдружение Зелени Балкани не разполага с повече права и законови привилегии в сравнение с останалите граждани що се отнася до проблемите на околната среда и опазването на горите. Всеки гражданин може да търси правата си и да се стреми да подобри работата на държавата и нейните институции чрез различните инструменти на гражданското общество, вкл. подаване на сигнали за сечи до отговорните органи и взимане на активно участие в проверки по подадените сигнали.
Ако станете свидетел на посегателство спрямо горите, биоразнообразието и защитените територии в България и нямате необходимият опит и познания, екипът на Сдружение Зелени Балкани би могъл да ви консултира за това как да постъпите. Затова се надяваме този раздел да ви бъде полезен.
Сдружение Зелени Балкани не може да поеме вашата лична гражданска отговорност и дори да го направи, то би попречило на естественото развитие на гражданското общество и неговите лидери.

Осъществяване на контрол в Българските гори:
Осъществяването на контрол по отношение на сечите в Българските гори е отговорност на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и нейните подразделения – Регионалните дирекции по горите. Изпълнителната агенция по горите е структура на Министерството на земеделието и храните. В структурата на ИАГ има 16 Регионални дирекции по горите, организирани на териториален принцип. Всяка Регионална дирекция осъществява контролни функции по отношение на определен брой Държавни горски стопанства (ДГС) и Държавни ловни стопанства(ДЛС). Регионалните дирекции осъществяват контрол също така и в недържавните гори (гори на общини, физически и юридически лица) по отношение на това дали се спазват горскостопанските планове и програми, дали е извършено правилно маркирането на дърветата за сеч и дали сечта и транспорта на дървесината е извършена съгласно законовите разпоредби.
За опазването на гората в държавните горски и ловни стопанства (ДГС и ДЛС) са отговорни съответните служители на стопанството. Стопанствата имат икономически интерес гората да бъде стопанисвана (управлявана) добре и опазена от бракониери. За общинските и частните гори отговорност носи съответната община или частен собственик (може да бъде кооперация на частни горовладелци).
Охраната на горите се осъществява от собствениците на съответните горски територии за тяхна сметка. В недържавните гори с обща площ на собствеността до 2 хектара включително, охраната се организират и финансират от държавните горски предприятия.

Ако считате, че на територията на някое държавно горско или ловно стопанство има извършено нарушение по отношение на сечите, трябва да сигнализирате съответната регионална дирекция по горите.

 

Регионалните дирекции по горите са както следва:

РДГ Берковица
РДГ Благоевград
РДГ Бургас
РДГ Велико Търново
РДГ Варна
РДГ Кърджали
РДГ Кюстендил
РДГ Ловеч
РДГ Пазарджик
РДГ Пловдив
РДГ Русе
РДГ Сливен
РДГ Смолян

РДГ София
РДГ Стара Загора
РДГ Шумен


Документи за сваляне Размер Тип
Наредба за контрола и опазването на горските територии 277 Kb
Бракониерска сеч и други нарушения
Бракониерска (незаконна) сеч е сеч, която не се извършва съгласно разработените горскостопански планове или програми и разпоредбите на горското и природозащитно законодателство. За нея няма издадено разрешително за сеч или сечта не отговаря на предвиденото в разрешителното. Бракониерска сеч може да бъде извършена от случайни извършители, които секат дървесина за собствени нужди или за да ги продават. Има и случаи, в които фирми или лица, които са получили разрешително за сеч, извършват прекомерна сеч – много над предвиденото в разрешително и дори извън предвидената площ.
Нарушение може да бъде извършено и от лесовъда, маркиращ дърветата за сеч, ако той не спази указанията в горскостопански планове или програми и разпоредбите на горското и природозащитно законодателство – например маркира повече дървета или дървета, които трябва да се запазят.

Опазване на биоразнообразието в горите:
След приемане на България в ЕС, държавата е задължена да спазва и европейското природозащитно законодателство, включително Директивата за опазване на дивите птици и Директивата за опазване на природните местообитания. Съгласно тези регламенти, България трябва да опазва биоразнообразието на своята територия, вкл. в горите извън екологичната мрежа Натура 2000. Това предполага в българските гори да бъде оставяно известно количество мъртва дървесина, както и стари и хралупести дървета, които да служат за подслони и храна за редица уязвими видове – насекоми, прилепи, птици. Ако забележите, че в дадена гора са изсечени всички стари и хралупести дървета или е изнесена цялата мъртва дървесина това също е нарушение на европейското природозащитно законодателство и пряко унищожаване на биоразнообразието! Не е редно също да се отсичат дървета, които видимо се обитават от диви животни и птици, макар дърветата да са здрави и да представляват интерес от стопанска гледна точка.

Относно значението на мъртвата дървесина в горите и начините за нейното измерване и инвентаризация можете да научите повече ТУК


Установяване на нерегламентирана сеч в българските гори:

Не всяка сеч в горите е нерегламнетирана. Голяма част от сечите са предвидени в горскостопанските планове и проекти и се извършват по план. Съответното ДГС, община или частен собственик на горите сключва договор с изпълнител да извърши сечта съгласно горскостопанския план за съответната година. Планираните за сеч дървета се маркират от лицензиран лесовъд със съответната горска марка с номер на лесовъда.

Най-общо казано само сечта на немаркирани дървета в българските гори е нерегламентирана/ бракониерска сеч. Ако забележите сеч, която ви притеснява, на първо място проверете дали отсечените дървета са маркирани с контролна горска марка. Контролната горската марка се поставя в основата на дънера, така че да може да се вижда дори след като дървото е отсечено. Тя представлява малък правилен шестоъгълник, с дължина на страната 17,5 мм. За да се нанесе марката се обелва кората на дървото. Обикновено горската марка се открива трудно, а номера на марката се разчита още по-трудно, особено ако сечта е по-стара. За да откриете марката се вглеждайте в основата на дънера и търсете място, на което е обелена кората. Много тънките дръвчета или издънки около основен дънер не се маркират с марка а само с блажна боя на височина на гърдите на лесовъда. Съответно няма как да разберете какво е било маркирано след приключване на сечта.

Когато става въпрос за регламентирани голи сечи (на площ над 5 декара, но не по-голяма от 50 декара), се маркират само граничните дървета. Граничните дървета непредвидени за сеч се маркират с бяла блажна боя на височина на гърдите, а първите дървета, които влизат в територията на сечището се маркират в основата с шестоъгълна контролна горска марка. Повече за това как да разпознаете нерегламентирана от регламентирана сеч можете да научите на сайта http://www.spasigorata.net/recognition в раздел I Видове сеч

Най-лесно познаваемите бракониерски сечи са тези, при които дърветата не са отсечени в самата основа, а на по-голяма височина, т.нар. „циганска сеч”. По регламент дънерите трябва да бъдат оставяни максимално ниски, но бракониерите, разбира се, не спазват това правило, за да не губят време и енергия.

Документи за сваляне Размер Тип
Разпознаване на незаконна сеч, източник: spasigorata.net 1 Mb
Как да подадем сигнал?

Препоръчваме ви да подадете своя сигнал задължително писмено до съответната Регионална дирекция по горите с копие до ИАГ. Освен писмен сигнал не пречи да подадете същия сигнал и устно (за ваша лична удовлетвореност и демонстриране на още по-голяма ангажираност) и на съответния телефон за сигнали към съответното РДГ, както и на телефона за сигнали на ИАГ.

Сигналът ви трябва да съдържа няколко задължителни елемента:

1. Вашето име и информация за контакт.

2. Точни координати на сечището, вкл. може да са GPS координати и по възможност име на горското стопанство и номер на горския отдел. Най-лесно можете да разберете името на горското стопанство от местните хора. Номерата на отделите се отбелязват с черна боя върху бял фон върху граничните дървета на отдела. Ако не можете да намерите номера на отдела трябва да опишете точно къде се намира мястото и как сте стигнали до него.

3. Какво точно сте видели на място.Подробности за това какво описание трябва да съдържа един сигнал и какво трябва да търсите като улики в едно сечище можете да намерите на страницата http://www.spasigorata.net/recognition в раздел II Действия при нарушение

4. Изрично упоменете в сигнала ако искате да участвате в проверката и да съдействате на органите, като ги заведете на място. Вие имате право заедно да проверите документите и сечището на място, както и да получите подробна информация какви действия са предприети и какви са резултатите от тях.

Освен до РДГ сигнал можете да изпратите и до Регионалната инспекция по околна среда и води(РИОСВ), особено в случаите, когато считате, че би могло да е нарушено и природозащитното законодателство. Когато считате, че сечта би могла да засегне вододайна зона или воден басейн е редно да сигнализирате и съответната Басейнова дирекция.

По-долу прилагаме бланки с примерни сигнали.

Документи за сваляне Размер Тип
Примерен сигнал до РДГ 80 Kb
Примерен сигнал до РДГ и Басейнова дирекция 60 Kb
Примерен сигнал до РДГ за просеки в горите 65 Kb
Примерен сигнал до РИОСВ 75 Kb
Разпознаване на незаконна сеч, уилики, съдържание на сигнала, източник: spasigorata.net 1 Mb
«123»