Опазване на горите

Решихме да създадем този раздел, поради многобройните сигнали за сечи в горите, постъпващи в офиса на Зелени Балкани. Надявамe се той да улесни както нашата работа, така и работата на институциите, и най-вече да помогне на гражданите, които активно се интересуват от опазване на околната среда.  Тук ще се опитаме съвсем накратко да ви дадем основна информация за това как се осъществява опазването на горите в България. Кой каква роля играе в този процес и как вие можете успешно да се включите. 


Държавни горски предприятия
През 2011 г. със заповед на Министъра на земеделието и храните са обявени 6 държавни горски предприятия, които обединяват на териториален принцип всички ДГС и ДЛС. Държавните горски предприятия управляват и организират дейностите в горските стопанства. Те имат икономически интерес държавните гори да бъдат опазени от нерегламентирани сечи. Една от причините да бъдат създадени Държавните горски предприятия е да бъдат разделени в отделни структури управлението на горите и контролът върху управлението, за да бъде гарантирана по-добра и ефективна работа на горския сектор. На кратко казано, управлението се осъществява от предприятията, а контролът от регионалните дирекции по горите, въпреки, че и предприятията и дирекциите са все още са подструктури на едно и също министерство, т.е. са под една и съща „шапка”.
Кои са Държавните горски предприятия и съответните стопанства под тяхно ръководство можете да прочетете в приложените в края на раздела Заповеди на министъра на земеделието и храните за създаване на шестте предприятия.

Документи за сваляне Размер Тип
Заповеди за обявяване на държавние горски предприятия 10 Mb
«123»