Синхронизиране на горскостопански планове с целите на НАТУРА 2000
Синхронизиране на ЛУП с целите на НАТУРА 2000

Презентации