Дейности
Дейност 1. Синхронизиране на горскостопанските практики в ДГС-та от област Смолян с предмета и целите на НАТУРА 2000.
Действие 1.1 Провеждане на среща с представители на ИАГ

Действие 1.2 Изготвяне на критерии за избор на 2 (два) ЛУП, които да бъдат синхронизирани с целите на НАТУРА 2000.

Действие 1.3 Избор на 2 ЛУП в които да бъдат интегрирани предмета и целите на опазване на конкретните НАТУРА 2000 зони, в които попадат.

Действие 1.4 Тристранни работни срещи между екипа на проекта, представители на ДГС и фирмата, която изготвя лесоустройствения проект.

Действие 1.5 Преглед на избраните ЛУП и изготвяне на доклади с препоръки за интегриране на предмета и целите на НАТУРА 2000 в тях.

Действие 1.6 Представяне на изготвените доклади пред заинтересованите страни.

Дейност 2. Изграждане на местен капацитет за устойчиво управление на гори в зони от НАТУРА 2000.
Действие 2.1 Провеждане на регионална информационна среща за методите и начините на устойчиво управление на гори и горски ресурси в зони от НАТУРА 2000.

Действие 2.2 Обучение на горски стопани за разработване на проекти и използаве на съществуващите финансовите механизмите за устойчиво управление на гори.

Действие 2.3 Учебно пътуване в Германия за запознаване с немския опит и прилаганите модели в управлението на гори в НАТУРА 2000.

Дейност 3. Създаване на гражданска структура за управление на ЗЗ «Циганско градище»
Действие 3.1 Анализ на местните заинтересовани страни и изготвяне на детайлен списък с координати на техни представители.

Действие 3.2 Провеждане на индивидуални работни срещи с представители на местните заинтересовани страни.

Действие 3.3 Провеждане на процес за институционализиране на гражданска структура за управление на ЗЗ «Циганско градище».

Дейност 4. Публичност на проекта

Дейност 5. Администриране на проекта