Горите в Област Смолян
Горският сектор е сред най-важните икономически отрасли в смолянския регион. За да се гарантира неговото устойчиво развитие е необходимо горскостопанските дейности, извършващи се в защитените зони от мрежата НАТУРА 2000, да бъдат синхронизирани с целите на опазване на защитените зони.

Като цяло географският район, в който попада област Смолян е ключов за опазване популацията на кафявата мечка в България и Гърция. Съхранява обширни иглолистни и смесени гори, които имат важни екологични функции както за поддъжане на вододайни зони, така и за поддържане на световно значимо биологично разнообразие.
Концепцията за устойчиво стопанисване на горите е най-добрия възможен избор за управление на горските ресурси в област Смолян. Интегрирането й в местните горскостопански практики ще гарантира запазването на многофункционалността на горите, а именно: съхранение на биологичното разнообразие; поддържане продуктивността на горските екосистеми; съхранение и поддръжка на почвените и водните ресурси; запазване приноса на горите в световния въглероден цикъл; запазване и увеличаване дългосрочните ползи за удовлетворяване на потребностите на обществото.

Има случаи, в които понятието НАТУРА 2000 все още некоректно се възприема като инструмент за налагане на строги рестрикции по отношение на извършването на определени дейности.

Това показва необходимостта от целенасочени действия (консултации, обучения, представяне на добри практики и др.), като по този начин се постигне общото разбиране, че НАТУРА 2000 и горските дейности не е задължително да се противопоставят, а е възможно да бъдат напълно хармонизирани и това ще донесе ползи както за местните хора, така и за опазването на природното богатство на района.

Горите в този район са едни от най-добре запазените в България и считаме, че благодарение на добрия опит и практики на местното горско стопанство, могат най-лесно и бързо да се интегрират целите на НАТУРА 2000, като модел и за други региони.