Очаквани резултати
1. Реално съществува лесоустройствен проект, в които са интегрирани предмета и целите на опазване на защитените зони от НАТУРА 2000.

2. Договорено е сътрудничество с ИАГ в посока синхронизиране на ЛУП с предмета и целите на опазване на защитените зони от НАТУРА 2000.

3. Създаден е и е тестван модел за синхронизиране на ЛУП с предмета и целите на опазване на защитените зони от НАТУРА 2000.

4. На територията на област Смолян е налице местен капацитет за устойчиво управление на горите в зони от НАТУРА 2000.

5. На територията на ЗЗ «Циганско градище» има гражданска структура, формирана от местните заинтересовани страни, която е поела ангажимент за устойчивото управление на зоната.