Целеви групи
1. Представители на ИАГ;
2. служители в РДГ Смолян;
3. служители в ДГС-та от област Смолян;
4. служители в общини отговарящи за стопанисването на общинските гори;
5. частни горовладелци;
6. Фирми изготвящи лесоустройствените проекти на ДГС-та от област Смолян;
7. Представители на регионалната структура на МОСВ – РИОСВ Смолян;
8. Представители на общински администрации от област Смолян;
9. Представители на местния бизнес;
10. Представители на местни природозащитни НПО и граждански структури;

Крайни бенефициенти на резултатите и продуктите от проекта ще бъдат: Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), РДГ Смолян, ДГС-та от област Смолян, Областна администрация Смолян и общините от област Смолян, МОСВ и РИОСВ Смолян, частните горовладелци от област Смолян, бизнеса и НПО сектора от област Смолян, и местната общност като цяло.