Цели
Главната цел на проекта е:
Опазване и устойчиво управление на горите в защитените зони от НАТУРА 2000 в България.

Непосредствените цели на проекта са:
1. Да допринесе за синхронизиране на горскостопанските практики с предмета и целите на опазване на Натура 2000 зоните.
2. Да допринесе за изграждане на местен капацитет за управление на зони от НАТУРА 2000.
3. Да постави начало на конструктивен диалог и взаимодействие между заинтересованите страни в посока съвместно управление на защитена зона “Циганско градище”.

Предвидено е всички проектни цели и дейности да са подчинени на принципа на активен и конструктивен диалог на всички нива на заинтересованост.
Представянето на опита на Германия, водеща страна членка в ЕС, ще има изключително положителен ефект върху разбирането, че интегрирането на опазването на природата в икономическото развитие като цяло, и в частност в горсокото стопанство, ще гарантира дългосрочното ползване на ресурсите и осигуряване на поминъка на бъдещите поколения.

Настоящият проект ще надгражда върху резултати постигнати в рамките на предишни инициативи в района. В рамките на завършилия вече проект “Опазване на глобално значимото биологично разнообразие в ландшафта на Родопите”, финансиран от GEF и изпълняван в партньорство между UNDP и ИАГ, една от основните целеви групи бяха заетите в горския сектор от района на Родопите. Те бяха запознати на базово ниво с изграждането на мрежата НАТУРА 2000. В няколко горски стопанства, едно ловно стопанство – ДЛС Извора и една частна горовладелческа компания, проект “Родопи”, подкрепи процеса на въвеждане на горска сертификация по критериите на FSC. Поддържането на FSC сертификата изисква спазване на определени критерии и това в известна степен е гаранция за устойчивото и природосъобразно ползване на горските ресурси.

Към настоящия момент има изготвено практическо ръководство за управление на горите в НАТУРА 2000 зоните, изготвено от службите на Генерална дирекция по околната среда на Европейската комисия, като изданието на български език е осъществено с подкрепата на WWF, но прилагането му в България все още изостава. Проектът вече има предвид този документ и той ще е един от базовите, с които ще работим. Ръководството, наречено „Режими за устойчиво управление на горите в НАТУРА 200”, може да бъде изтеглено от този сайт от раздел „Синхронизиране на ЛУП с целите на НАТУРА 2000”

В рамките на проекта е предвидено представяне на немския опит в сферата на управление и стопанисване на гори в НАТУРА 2000 зони, както и прилагане на добри практики адаптирани към спецификата на целевия регион. Предвиждаме провеждането на семинари и работни срещи за представяне на успешни инициативи свързани с устойчивото горско стопанство, учебно пътуване в Германия за запознаване на място с опита в сферата на стопанисването на гори в НАТУРА 2000 и работещи модели за съвместно управление на защитените зони, както и активното участие на немски експерти в другите предвидени проектни дейности. Също така е предвидено в работните срещи и семинарите да се включат з колеги от гръцки природозащитни НПО, както и служители в системата на горите от Гърция, от пограничния регион с България, за планиране на бъдещи трансгранични инициативи за опазване на биоразнообразието и управлението на НАТУРА 2000.