Защитена зона "Циганско градище"
Обобщена информация за защитена зона „Циганско градище”

Защитена зона „Циганско градище” е част от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000 от 2007 г. Обявена е по реда на Европейската директива за природните местообитания (92/43/ЕИО). Предмет на опазване в зоната са значими за общността видове като глухарят, вълкът, мечката, дивата коза и пъстрият пор. Защитени са също осемте вида прилепи: широкоух прилеп, малък подковонос, голям подковонос, средиземноморски подковонос, а също и видовете дългоух, остроух, голям и трицветен нощник. От земноводните и влечугите, в рамките на Директивата се опазват двата вида сухоземни костенурки – шипобедрената и шипоопашата, както и дребната жаба жълтокоремната бумка, която се среща в чисти реки, ручеи и дори в коритата на някои планински чешми. Установените безгръбначни, предмет на опазване в зоната, а и в горите извън нея са ручейният рак, алпийската розалия, буковият сечко, обикновеният сечко и бръмбарът рогач. В „Циганско градище” е установено разнообразие от 11 ценни природни местообитания, сред които много добре запазени букови, бялборови и дъбово-габърови гори, както и богати на биоразнообразие тревни съобщества, като планинските сенокосни ливади и оро-мизийските ацидофилни тревни съобщества. От голямо значение е и опазването на някои ендемични видове, като родопския крем.

Овен, че е зона от НАТУРА 2000, поради своето разположение и добре запазена дива природа, „Циганско градище” е и част от Инициативата „Европейски зелен пояс”. Тази инициатива цели да създаде своеобразна мрежа от защитени територии по протежението на бившата „Желязна завеса” в цяла Европа. Днес тези територии все още са много богати на редки растителни и животински видове поради ограничения достъп на хора до тях по време на Студената война. Инициативата и основното финансиране за създаването на „Европейски зелен пояс” отново идва от немски правителствени и неправителствени организации.

В рамките на настоящия проект се проведоха три работни срещи между заинтересованите страни за съвместно управление на Защитена зона „Циганско градище”. Активни участници в срещите бяха Общините Рудозем, Мадан и Златоград, ДГС – Смилян и ДГС – Златоград, РДГ- Смолян, Областна администрация – Смолян, РИОСВ – Смолян, Басейнова дирекция Източнобеломорски район, Гранична полиция, Рудметал АД, Съвет по туризъм – Рудозем, Сдружение „Младежки инициативи за развитие”, „Инициатива за справедливо гражданско общество”, Сдружение „Зелени Балкани”, „Българско дружество за защита на птиците”, както и други неправителствени организации, граждани и медии.

Като резултата от срещите бе учредено сдружение в обществена полза „Инициатива Циганско градище”, което да работи целенасочено за опазването на защитената зона. В по-широк смисъл сред целите на сдружението са опазването на околната среда и културно-историческото наследство на района.

Сред учредителите на „Инициатива Циганско градище” са Община Рудозем, „Рудметал” АД – Рудозем, активни граждани от Рудозем и Златоград, както и граждани с дългогодишен професионален опит в природозащитата от други райони на страната. Учредителите се надяват в последствие в сдружението да се включат и общините Златоград и Мадан, както и много други съмишленици.

За управителен орган на новото сдружение бе избран тричленен управителен съвет, с членове Лиляна Андреева и Илия Щильонов, и председател Брахим Чернарев. Седалище на организацията ще бъде любезно предостъпеното от Рудметал АД помещение в сградата на компанията в гр.Рудозем.

Новини и събития


Документи за сваляне Размер Тип
Карта на зоната 385 Kb
Предмет и цели на опазване в зоната 102 Kb
Стандартен НАТУРА 2000 формуляр 219 Kb
Анализ на заинтересованите страни по отношение на ЗЗ "Циганско градище" - изготвил: Стоян Йотов, експерт Натура 2000 414 Kb
Полезни връзки и информация

Туристически информационен център - Рудозем:

http://rudozem.info/index.html

Любопитно за Циганско градище:

http://drumexhotel.com/static.php?content_id=20

http://www.putevoditel.eu/view.php?id=105

Екопътеки:

http://rudozem.info/tourist.html

Забележителности:

http://rudozem.info/arh.html