Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК

Новини
[ 19.01.2022 ] „За хората и природата“ – мотото на Световния ден на влажните зони – 2-ри февруари
Предстоящият 2-ри февруари ни напомня и призовава за действия, свързани с постигането на баланс и хармония с околната среда – задача, която си остава сред най-големите предизвикателства пред човечеството в последните два века. 
повече >>

[ 06.12.2021 ] Макети на делфини на гости на Посетителски център „Поморийско езеро“
От 3 декември в Посетителски център „Поморийско езеро“ Зелени Балкани представят интерактивна експозиция, засягаща проблема със замърсяването с отпадъци на Черно море, както и на влажните зони и по-специално на Поморийско езеро. 
повече >>

[ 21.11.2021 ] Сформиран беше Консултативен съвет за Поморийско езеро
Проведе се първата среща на Консултативния съвет за Поморийско езеро, в която участваха представители на СНЦ Зелени Балкани и други НПО (БФБ, Граждани за Поморие, КСР Гларус), кметът на Община Поморие, директорът на РИОСВ Бургас, директорът на Института по обща и неорганична химия при БАН, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“, както и бизнеси, които ползват продукти от езерото – М-Поморийски солници ЕООД и Азимут 6000.

  повече >>

[ 28.10.2021 ] Резултати от годишния мониторинг на птиците в Поморийско езеро
Измина първата година от проект LIFE19 NAT/BG/000804 Живот за Поморийската лагуна, в рамките на който екипът на Зелени Балкани провежда регулярен мониторинг на биоразнообразието в комплекса от защитени природни територии. По време на мониторинга са събирани данни за числеността, разпространението и сезонното разпределение на видовете птици (основно водолюбивите), състоянието на хабитатите и хидрологичните характеристики на езерото. 
повече >>

Всички новини >>
Български Български   Английски Английски  


 
 

Този сайт е изготвен в рамките на проект на Зелени Балкани “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", приоритетна Ос – 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Р България”.

Виж Зелени Балкани във Facebook