Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече
Новини
[ 08.10.2020 ] Учебно посещение на експерти от Турция на Поморийско езеро На 4 октомври се проведе обучително посещение за експерти от Турция на Поморийско езеро. Посещението беше в рамките на проект Eagles Beyond Borders № CB005.2.12.108, финансиран от програма Interreg-IPA CBC Bulgaria – Turkey и изпълняван от сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково и Association of Back to Nature – Турция. Организирано бе с цел запознаване представители на турските институции и НПО със защитените зони от НАТУРА 2000 и българския опит в опазване на царския орел и биоразнообразието като цяло. повече >>

[ 07.10.2020 ] Фламинги и в Поморийско езеро Орнитологичният мониторинг на Поморийско езеро тази година се провежда в рамките на проект LIFE 19/NAT/BG/000804 „Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро“. Първата есенна обиколка на лагуната беше проведена в края на септември. повече >>

[ 02.10.2020 ] Опръстеняване на птици край Поморийско езеро По време на 25-тата работна бригада на Зелени Балкани на Поморийско езеро бяха възобновени и дейностите по опръстеняване на птици в района.
  повече >>

[ 30.09.2020 ] Окончателно - Зелени Балкани напускат Посетителския център „Поморийско езеро” След като близо месец не получихме отговор на предложенията си към Община Поморие за съвместно стопанисване на Центъра, сме принудени да изнесем имуществото си от създадената от нас сграда и да прекратим дейността си в Центъра.  повече >>

Всички новини >>
Български Български   Английски Английски  


 
 

Този сайт е изготвен в рамките на проект на Зелени Балкани “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", приоритетна Ос – 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Р България”.

Виж Зелени Балкани във Facebook