Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 20.04.2012 ] Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
О Б Я В А за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т.1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007–2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

СНЦ „Зелени Балкани” със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление: ул. «Скопие» № 1, офис 10, адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. «Скопие» № 1, офис 10, тел.: 032/626 977, факс: 032/635 921, интернет адрес: http://www.greenbalkans.org,
лице за контакт: Димитър Василев Попов - Ръководител на проекта, тел. 0885108712, ел. поща: dpopov@greenbalkans.org
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58301 – С – 009 за изпълнение на проект № 58301-67-487 “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”, Процедура № BG161PO005/08/3.0/01/05. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България”,
обявява процедура за определяне на изпълнител - открит избор
с обект: „Възстановяване на местообитания за гнездене на редки и застрашени видове водолюбиви птици на Поморийско езеро”

По-долу могат да се изтеглят Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура или да се получат на адрес: гр.Пловдив, ул.”Скопие” № 1, офис 10, всеки работен ден от 9,30 ч. до 16 ч.

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1. На УО на ОПОС - http://ope.moew.government.bg/bg/Public_procurements
2. На Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България - http://www.eufunds.bg
3. На Бенифициента - http://www.greenbalkans.org
Оферти се подават на адрес: гр. Пловдив, ул. «Скопие» № 1, офис 10
до 17:00 ч. на 17 май 2012 г.
Виж Зелени Балкани във Facebook