Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 14.07.2012 ] Зелени Балкани обявява конкурс за полеви биолог за Поморийско езеро Месторабота: посетителски център „Поморийско езеро”;

Срок за кандидатстване: 28.07.2012

Описание на длъжността: Полевият биолог работи по дейностите в района на Поморийско езеро в рамките на проект LIFE10/ NAT/IT/256 „Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни”.

Длъжността предвижда следните задачи, спрямо сроковете и графика, указани в проекта:


Провеждане на редовен мониторинг на гнездящите и зимуващи птици и техните концентрации.
Участие в картирането на инвазивните растителни видове на територията на ЗЗ „Поморие”.
Съблюдаване възстановяването на местообитания за гнездене на застрашени видове водолюбиви птици.
Предоставяне на експертна помощ при провеждане на премахването на инвазивните растителни видове.
Участие в поставянето на информационните табели на терен.
Работа за популяризиране на целите на проекта и природозащитата като цяло и поддържа контакти с местните структури и институции.
Работа на терен и в офиса на сдружението в зависимост от естеството на задачата.
Поддържане на добра комуникация с останалите експерти, работещи по проекта.
Изготвяне на финансови и текстуални отчети за извършените дейности в срок.
Правилно ползване на оборудването.
Отговарност за правилното съхранение на материалните ресурси и взетите мерки, недопускащи тяхното разхищение.
Отговарност за реализирането на проектните дейности съобразно природозащитното законодателство, както и с всички нормативни документи.
Участие в редовните оперативки на екипа.
Изготвяне на месечни отчети за отработеното време и извършената работа.

Връзки и взаимодействия:

• Йерархически: длъжността е пряко подчинена на Координатора на проекта
• Функционални: полевият биолог изпълнява задълженията си на терен и взаимодейства пряко с: Координатора на проекта и другият полеви биолог към проекта, персонала и УС на СНЦ Зелени Балкани;

Необходими умения:
1. Познаване на основните нормативните актове в областта на природозащитата;
2. Добри познания за екологичните особености на целевите видове и тенденциите в техните популации на национално и международно ниво;
3. Познаване на целевата територия;
4. Познаване на основните институции и държавни структури, имащи отношение към изпълнението на проектните дейности.
5. Способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
6. Убедителност при представяне на резултатите от проектните дейности и при водене на дискусии;
7. Способност да предлага иновативни решения и да прилага идеите на практика;
8. Отдаденост на работата;
9. Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал;
10. Умения за работа с институции, организиране и провеждане на презентации, срещи;
11. Способност да анализира информацията, да я синтезира и представя резултатите;
12. Умения за работа с доброволци, координиране на теренни дейности;
13. Умения за провеждане на публични кампании и работа с медии;
14. Умения за писане на отчети, доклади и публикации;
15. Способност да работи в екип;

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Висше образование по специалността е значително предимство.
2. Добро познаване на района на работа, местоживеене в областта е значително предимство.
3. Работа с компютър и интернет, владеене писмено и говоримо на чужд език, ползването на английски или друг западен език е значително предимство;
4. Умения в набирането на средства за изпълнение на природозащитни дейности.
5. Опит при организиране и провеждане на полеви акции с участието на доброволци;
6. Опит при провеждане на публични кампании и медийно отразяване;
7. Готовност за работа при ненормирано работно време, в рамките на официални празници и почивни дни;
8. Професионален опит: опит в разработването, кандидатстването, изпълнението и отчитането на природозащитни проекти и програми.
Кандидатстването става с мотивационно писмо и CV, изпратено до dpopov@greenbalkans.org

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Виж Зелени Балкани във Facebook