Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 22.05.2019 ] Зелени Балкани отбеляза Деня на НАТУРА 2000 в различни обекти в цялата страна
Зелени Балкани се включи в международното честване на 21-ви май с цел да популяризира видовете и местообитанията от европейско консервационно значение със следните инициативи:

- Ден на НАТУРА 2000 в Демонстрационният и информационен център на Зелени Балкани в с. Левка, Свиленград. Отбелязахме деня с информационна кампания - на всички посетители разказахме за екологичната мрежа НАТУРА 2000, за биологията и екологията на белошипата ветрушка и за ЗЗ Сакар. Направихме и обиколка из селата в района, за да си поговорим с хората за видовете, които се срещат там, включително и царски орли. А вечерта  направихме кино вечер с филма за белошипата ветрушка пред доброволците на Зелени Балкани.

- Ден на отворени врати в Посетителския център на Поморийско езеро  21ви май. Посетителите имаха възможност да наблюдават обитателите на солената лагуна чрез системата за видеонаблюдение, изградена с помощта на инициативата "Ти и Лидл за по-добър живот", бинокли и зрителни тръби.

- Сливен – поставяне на къщички за пойни птици в ПП „Сините камъни“ съвместно с колегите от парка.

Нашият екип отбеляза на 21-ви май НАТУРА 2000 деня, но целия месец май сме посветили на празника и в следващите седмици може да откриете нашите събития тук.

На 21 май отбелязваме Европейския ден на НАТУРА 2000. Целта му e да повиши осведомеността за нуждата от опазването на природните местообитания и на птиците, които ги обитават. Въпреки че мрежата от защитени зони има 24-годишна история със своите екологични, социални и икономически ползи, все още е добре позната само на много малка част от населението на Европа. Тази липса на осведоменост е един от главните проблеми при опазването на НАТУРА 2000.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Целта на тази екологична мрежа е да поддържа биологичното разнообразие съвместно с устойчивото регионално развитие, включително в икономически, социален и културен контекст. Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците).

Понастоящем, европейската Натура 2000 мрежа включва над 27 300 зони, покриващи общо повече от 18% от територията на 28 eвропейски държави. В момента националната мрежа Натура 2000 в България обхваща 114 зони за опазване на дивите птици и 228 зони за опазване на дивите местообитания, с покритие съответно 20,4% и 29,5% (общо покритие 33,8%). Основните проблеми, пред които е изправена страната ни във връзка с прилагането на Натура 2000 са недостиг на специализирана администрация за управление и контрол на зоните, липса на планове за управление, лесни процедури за смяна на ползването на земята и недостатъчен капацитет за оценка и мониторинг на планове за развитие на територията на зоните.

За допълнителна информация:
Елена Стоева, Ръководител на проект,
моб. тел.0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org  • ПП Сините камъни ПП Сините камъни
  • ПП Сините камъни ПП Сините камъни
  • ПП Сините камъни ПП Сините камъни
  • Левка Левка

  • Левка Левка
  • Левка Левка
  • Поморийско езеро Поморийско езеро
  • Поморийско езеро Поморийско езеро

  • книга на посетителите в Поморийско езеро книга на посетителите в Поморийско езероВиж Зелени Балкани във Facebook