Видове
Подковонос на Мехели – Rhinolophus mehelyi (Matschie, 1901)
Разпознаване: Среден по размери, но малко по-масивен от южния подковонос. Основата на космите е сиво-бяла. Гръбната страна е сиво-кафява, долната – почти бяла с относително рязка граница между тях. Има по-тъмни петна около очите. Носните израстъци и устните са с бледотелесен цвят, мембраните и ушите -сивокафяви. Ланцетът рязко се стеснява около средата и остава тесен на върха. Крилата са широки. Втората фаланга на 4-ти пръст повече от два пъти надвишава дължината на първата. Когато виси, тялото не е напълно обгърнато от мембраните.
Размери:
LCp = 49 – 64 mm
LCd = 23 – 32 mm
LTP= 9 – 12 mm
LA= 16 - 22mm
LR= 48 - 55mm
G= 12 - 16g
LCB= 16.6 - 18.6 mm
Разпространение: Португалия, Испания, Франция, Румъния, Югославия, България, Гърция, Закавказие, Мароко, Либия, Средиземноморски острови, Иран, Афганистан, Мала Азия, Израел, Египет.
Разпространение у нас: Ниските части на цялата страна. Сравнително рядък вид.
Местообитание: В Европа е изцяло свързан с карстови райони.
Поведение: Обитава пещерите през цялата година, често заедно с други видове от рода, както и с обикновения нощник, остроухия нощник и пещерния дългокрил. Формира големи колонии – до 800 - 2000 екземпляра.
Храна: Липсват конкретни данни, вероятно нощни еперуди и други насекоми.
Размножаване и развитие: Ражда по едно малко в периода от края на юни до началото на юли.
Природозащитен статус: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2002 – категория уязвим. 
Виж Зелени Балкани във Facebook