Видове
Нощник на Брандт - Myotis brandtii (Eversmann,1845)
Разпознаване: Дребен нощник. Козината е сравнително дълга. Гръбната страна е по-светла от тази при мустакатия нощник – светлокафява, понякога със златист оттенък. Долната страна е светлосива с жълтеникав нюанс . Муцуната, ушите и мембраните са кафяви до тъмнокафяви. Основата на трагуса и вътрешния ръб на ухото са по-светли в сравнение с мустакатия нощник.
Размери:
LCp = 38 – 50 mm
LCd = 32 – 44 mm
LA= 12 - 17.5 mm
LR = 31 – 39 mm
G= 4.5 - 9.5 g
LCB = 13.0 - 14.4 mm
Разпространение: От Англия до Казахстан, Южен Сибир, Монголия, на юг до Испания и Гръция , на север – до 64° северна ширина.
Разпространение у нас: До момента е известен главно от планински райони (до 1200 м.н.в.) - Родопите, Централна и Западна Стара Планина.
Местообитание: Населява разнообразни местообитания, но предпочита горски райони, особено в близост до водоеми. За разлика от мустакатия нощник по-рядко се среща в селища. През лятото намира убежища в постройки, хралупи, къщички за птици. Зимува в пещери или аналогични изкуствени подземни съоръжения, при температура 7-8 градуса.
Храна: Слабо проучена, вероятно дребни летящи насекоми.
Размножаване и развитие: Женските образуват малки колонии за раждане и отглеждане на малките, съставени от 20-60 индивида. Раждат по едно малко. Женските достигат полова зрялост вероятно на 2 годишна възраст . Максимална възраст – до 19 години.
Природозащитен статус: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS,Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 4. 
Виж Зелени Балкани във Facebook