Видове
Кафяв дългоух прилеп – Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Разпознаване: Среден по размери прилеп. Козината дълга, вълниста, кафява или сивокафява отгоре и белезникавосива отдолу. Муцуната и лицето са светлокафяви или розови, ушите и мембраните кафяви. Ушите са много дълги и се сливат в основите си. Трагусът е висок и заострен, прозиращ. Крилата са широки.
Размери:
LCp = 37 - 51 mm
LCd = 37 - 55 mm
LTP = 6,5 - 10,5 mm
LA= 29 – 42 mm
LR= 34 – 42 mm
G= 6 – 12 g
LCB = 14,2 - 16,3 mm
Разпространение: Европа (на север до Полярния кръг, на юг до Северна Португалия и Централна Италия), Кавказ, на изток до Северен Китай, Непал и Япония.
Разпространение у нас: Рядък, главно в планините (Рила,Пирин, Родопите, Стара планина).
Местообитания: Разредени гори, храсталаци, градини, паркове. У нас в средния планински пояс, където преобладават гори.
Поведение: Лети относително бавно. Лови плячката си в полет или я събира от повърхността на субстрата. Уловените дребни насекоми изяжда в полет, а едрите – на временни места за почивка. Подобно на други прилепи, през есента извършва демонстрационни полети. През този период повечето полово зрели женски се чифтосват с мъжките. Не много социален вид. Размножителните колонии са съставени от 10-20 женски и малко на брой мъжки. Летните убежища са в хралупи, къщички за птици и прилепи, а също и сгради. Хибернацията е от октомври до април в пещери или подземия на сгради, често при ниски температури (0-5 градуса). Не извършва дълги прелети – най-дългата миграция е около 40 км. Обикновено придвижванията между зимните и летните убежища не надминават няколко километра. Когато си почива кацнал, прилепът свива дългите си уши назад и ги изправя малко преди да полети.
Храна: Нощни пеперуди, гъсеници, мушици, паяци.
Размножаване и развитие: Копулацията е през есента и пролетта. Бременността трае 6 - 8 седмици. Ражда едно сляпо и голо малко (рядко 2). Новородените бозаят 6 седмици, след което стават самостоятелни. Полова зрялост настъпва на втората или третата година. Максималната продължителност на живота е 22 години, средно 5 години.
Природозащитен статус: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS,Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 4.
Бележки: Ехолокационен сигнал се излъчва през носа, при затворена уста. Сигналът е с ниска амплитуда, вероятно приспособление, за да не могат жертвите да го чуят. Разчита и на слуха си, за да чуе пърхането на крилата на насекомите. 
Виж Зелени Балкани във Facebook