Видове
Ръждив (обикновен) вечерник – Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Разпознаване: Едър прилеп. Козината е жълтеникаво- или червеникавокафява, по-бледа от долната страна. Лицето, ушите и мембраните са тъмнокафяви, до черни. Ушите и трагусът са къси и широки Крилата са дълги и тесни.
Размери:
LCp = 60 -82 mm
LCd = 42 – 59 mm
LTP= 10 – 12 mm
LA= 15 – 20 mm
LR= 47 – 58 mm
G= 18 – 40 g
LCB= 17,4 - 19,4 mm
Разпространение: Европа (без северните части на Скандинавския полуостров, Ирландия и част от Шотландия), Кавказ, Мароко, Югоизточна Мала Азия, Израел, Западен Туркестан до Югозападен Сибир, Хималаи, Кинтай на юг до Малайзия, Тайван, Япония (Хонсю).
Разпространение у нас: Обикновен и често срещан вид, привързан към райони с широко разпространение на широколистни гори. В планините се среща рядко – до 1200 м.н.в.
Местообитание: Широколистни и смесени гори, паркове , градини, селища.
Поведение: Активен е привечер и през нощта, но може да се види и през късен следобед или рано привечер да ловува на голяма височина. Полетът е бърз и праволинеен, с резки завои и спускания. Ловува над открити пространства, над широколистни гори, паркове, ливади, а също и водни площи. Храната си улавя и изяжда в полет, рядко събира насекоми от водната повърхност. Социален. Мъжките и женските живеят отделно през лятото. Летните убежища са хралупи, къщички за птици, цепнатини в скални отвеси и постройки. Женските образуват колонии за отглеждане на малките, които понякога надминават 100 индивида. Хибернацията е от октомври до април, като прилепите са плътно притиснати един до друг – понякога над 100 животни в хралупи, под покривни пространства и цепнатинив сгради и мостове. В Източна Европа редовно прелитат до 1500 км между летните (на север) и зимните (на юг) убежища. В България е намерен ръждив вечерник, опръстенен в Русия, който е изминал разстояние от 1600 км по права линия.
Храна: Летящи насекоми. През пролетта – предимно по-дребни насекоми (различни двукрили), а през лятото – нощни пеперуди и бръмбари.
Размножаване и развитие: Копулацията протича обикновено от август до октомври, но понякога и през пролетта. През периода на разгонване всеки полово зрял мъжки обитава отделна хралупа, в която привлича женските със специфични звуци и миризма. Най-често „харемът“се състои от 4 - 5 женски , рядко стига до 20. Бременността е 6 - 8 седмици. Раждат се 1 - 2 слепи малки през юни. Бозае 4 - 6 седмици, след което остават самостоятелни. Максималната регистрирана продължителност на живота е 12 години, но вероятно и повече.
Природозащитен статус: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS,Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 4. 
Виж Зелени Балкани във Facebook