Видове
Голям (гигантски) вечерник – Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
Разпознаване: Най-едрият европейски прилеп. Отличава се от ръждивия вечерник само с по-големите си размери и някои особености на зъбната система.
Размери:
LCp = 78 – 102 mm
LCd = 51 - 66 mm
LTP= 12 – 14 mm
LA= 21 – 26 mm
LR= 63 – 69 mm
G= 45 – 76 g
LCB = 20 – 23 mm
Разпространение: От Западна Европа до Урал, Кавказ, Мала Азия, Иран и Казахстан.
Разпространение у нас: Рядък, установен на няколко места, главно в ниските части на страната.
Местообитание: Райони, обрасли със широколистни гори.
Поведение: Убежищата (зимните и летните)са хралупи и скални цепнатини. Понякога убежищата се споделят с обикновения вечерник или с видовете от род Pipistrellus.
Храна: Храни се с едри насекоми: бръмбари, пеперуди, които лови в полет, високо над земята.
Размножаване и развитие: Размножителните колонии, съставени от малък брой женски (до 10), са в хралупи. Ражда 1, рядко 2 малки, които на 40-тия си ден вече могат да летят. Става жертва на сови – установен в погадки на горска улулица и бухал.
Природозащитен статус: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 4, IUCN 2002, категория рисков – потенциално застрашен. 
Виж Зелени Балкани във Facebook