Видове
Средиземноморско прилепче – Pippistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
Разпознаване: Дребен прилеп. Гръбната страна е кафява до светлокафява или жълтеникава. Долната страна – светлосива до сивобяла. Муцуната, ушите и мембраните – тъмни, кафеникави.
Размери:
LCp = 40 – 50 mm
LCd = 30 – 40 mm
LTP= 5,5 – 7 mm
LA= 12 – 13 mm
LR= 30 – 37 mm
G= 5 – 11 g
LCB= 12,0 - 13,4 mm
Разпространение: От Южна Европа през Кавказ до Казахстан, Пакистан, Югозападна Азия, по-голяма част от Африка.
Разпространение у нас: Рядък у нас, известен само с няколко находища в Южна България. В някои райони на Източна Европа е установено разширяване на ареала на север, вероятно във връзка с урбанизацията. Възможно е в бъдеще да се регистрира и на други места в ниските части на страната.
Местообитание: Синантропен, явно топлолюбив и сухолюбив вид. В някои части на ареала си е твърде многоброен – пустини и полупустини, особено в близост до водоеми.
Поведение: Ловува както над гори, така и между короните на дърветата в паркове, между сгради, около улични лампи. През деня обитава тесни цепнатини в дървета и сгради.
Храна: Дребни летящи насекоми.
Размножаване и развитие: Женските формират малки (до 20 индивида) размножителни колонии. Ражда по 1 - 2 малки на година. Женските стават полово зрели на едногодишна възраст. Максималната продължителност на живота е около 8 години.
Природозащитен статус: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS,Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 4. 
Виж Зелени Балкани във Facebook