Видове
Прилепче на Сави – Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
Разпознаване: Дребен прилеп, сходен с кафявото прилепче, но малко по-едър. Козината е относително дълга, но гръбната страна е тъмнокафеникава до жълтокафява, често със светли върхове на космите, долната страна е бледобелезникавожълта или сивобяла, има рязка граница между гръбната и коремната окраска. Лицето, ушите и мембраните са черни или тъмнокафяви. Върхът на опашката се подава извън мембраната.
Размери:
LCp = 42 – 55 mm
LCd = 31 – 45 mm
LTP= 6 – 7 mm
LA= 12 – 15 mm
LR= 30 – 38 mm
G= 6 – 10 g
LCB= 11,9 - 14,2 mm
Разпространение: Южна Европа, Северозападна Африка, Азия. В Европа северната граница на разпространение минава на нивото на Алпите е р. Дунав.
Разпространение у нас: Обикновен вид в подходящи за него местообитания в цялата страна. В планините до 1800 м.н.в.
Местообитание: Скалисти и карстови райони, планински пасища и долини, гористи райони и култивирани площи. Извън размножителния период е намиран и в сгради в големите градове.
Поведение: Лети бавно в правилни траектории. Ловува над водоеми, около короните на дърветата, високо над карстови венци и по периферията на открити площи. Летните убежища са в цепнатини на скали и стени на сгради, хралупи на дървета. През лятото колониите на женските (заедно с малките)наброяват от 15-20 до 50-70 екземпляра. Обикновено зимува индивидуално в тесни цепнатини в хралупи, стени на сгради, скали. Вероятно мигриращ вид - регистрирани са прелети над 250 км.
Храна: Малки летящи насекоми.
Размножаване и развитие: Копулацията е през август – септември. Ражда през юли 1 - 2 малки.
Природозащитен статус: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS,Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 4. 
Виж Зелени Балкани във Facebook