Видове
Северeн прилеп – Eptesicus nilssonii (Keyserling, Blasius, 1839)
Разпознаване: Среден по размери прилеп. Козината на гърба е дълга, вълниста. Окраската на гърба е златистожълтокафява. Долната страна жъртеникавокафява, рязко отделена от окраската на гръбната страна само в областта на шията. Муцуната, ушите и крилните мембрани са тъмнокафяви.
Размери:
LCp = 45 – 64 mm
LCd = 37 – 48 mm
LA = 12 – 17 mm
LR= 37 – 48 mm
G= 8 – 18 g
LCB = 14 - 15,6 mm
Разпространение: От Западна Европа до Източен Сибир и Северозападен Китай, на север задминава полярния кръг (Скандинавския полуостров) , на юг до Ирак, Ебрус, Памир и Западен Китай (но не в Тибет), Непал, Япония (Хонсю, Хокайдо), о. Сахалин.
Разпространение у нас: Немерен е само един екземпляр в Рила (Рибни езера, 2000 м.н.в).
Местообитание: Гористи ландшафти в по-северните части на ареала и планини в по-южните.
Поведение: Полетът е бавен и маневрен. Ловува над откирти места. В някои части на арела, отличаващи се с по-студен климат и ниска активност на насекомте през нощта, е наблюдаван да ловува през деня. През лятото използва хралупи, цепнатини в скали и сгради. Зимува (октомври-април) в пещери, като избира места със сравнително ниска температура – 1 - 5,5 градуса. Летните колонии обикновено са еднополови 40 - 60 женски. Предполага се че в някои части на арела си извършва миграции за намиране на убежища за зимуване.
Храна: Летящи насекоми с размери 3 - 30 см.
Размножаване и развитие: Размножителни колонии се формират късно – в края на април. Женските раждат по две малки през втората половина на юни. Максималната продължителност на живота е 15 години.
Природозащитен статус: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS,Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 4. 
Виж Зелени Балкани във Facebook