Видове
Двуцветен прилеп – Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758)
Разпознаване: Среден по размери. Козината е дълга. Преобладаващата окраска на гърба е черна, а върховете на космите са сребристосиви, поради което изглежда като заскрежен. Отдолу е по-белезникав – сивобял корем и бели гърди. В окраската има рязка граница между гърба и долната страна. Лицето, ушите и мембраните са кафеникавочерни. Ушите са закръглени. Крилата – тесни. Единствения европейски прилеп с две двойки млечни жлези.
Размери: LCp = 48 – 64 mm
LCd = 39 - 45mm
LTP= 8 - 10 mm
LA = 12 – 17 mm
LR = 40 – 47 mm
G = 12 - 20 g
LCB = 13,9 - 15,7 mm
Разпространение: Централна и Източна Европа, на север – до южните части на Скандинавския полуостров, петнисто в Западна и Южна Европа, Азия, на север достига 60 ° с.ш., а на юг до Иран, Афганистан, Хималаите и Южен Китай.
Разпространение у нас: Неизяснено, вероятно в цялата страна. В планините – до 2500 м.н.в.
Местообитание: Планински гори, културни ландшафти, села и градове.
Поведение: Подобно на другите прилепи с тесни крила има бърз, стремителен, праволинеен полет. Ловува над открити площи на около 20 м. Височина. Летните убежища са в тесни пространства във високи сгради, хралупи на дървета, почти винаги в близост до реки или езера. През топлата част на годината мъжките се събират на групи до 100 екземпляра, а женските формират малки размножителни колонии (10-100 индивида) или живеят поединично. Хибернацията е от октомври до март, в големи колонии, в скални цепнатини, пещери или подземия на сгради. Мигрира от Северна към Югозападна Европа. В Източна Европа (Русия) са регистрирани дълги есенни миграции – над 1000 км. Северно- и централноевропейските популации са сравнително стационарни.
Храна: Главно дребни летящи насекоми с нощна активност.
Размножаване и развитие: Копулацията е през есента или пролетта. Обикновено ражда по две малки в края на юни. За разлика от повечето видове прилепи у нас, женската на този вид по-често отглежда малките си самостоятелно, а не в размножителни колонии. Става жертва на сови – напр. горска улулица, бухал.
Природозащитен статус: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS,Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 4. 
Виж Зелени Балкани във Facebook