Видове
Булдогов прилеп – Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)
Разпознаване: Едър прилеп. Козината е къса, мека, фина. Окраската на гърба е тъмносива до сивокафява. Долната страна е по-светлосива. Лицето, ушите и мембраните са тъмносиви. Ушите са големи, допират се по средата на челото и са насочени напред , трагусът е малък. Крилата са дълги и много тесни - почти една трета от опашката е извън опашната мембрана.
Размери:
LCp = 80 – 98 mm
LCd = 44 – 60 mm
LTP= 10 – 12 mm
LA= 26 – 31 mm
LR= 57 – 65 mm
G= 25 – 50 g
LCB= 20,9 - 24,0 mm
Разпространение: Средиземноморските части на Европа и Северна Африка, умерените части на Азия.
Разпространение у нас: Намерен е в няколко находища в Пловдивско, край гр. Сандански и в Източни Родопи. С помощта на ултразвуков детектор е доказано неговото присъствие във високата билна част на Васильовска планина, района на гр. Самоков и долината на р. Осъм в близост до Деветашката пещера. Установен е в догадки на горска улулица в района на гр. Лъки 8Родопите/. Имайки предвид скрития начин на живот и недостъпните убежища, които правят трудно откриването му, може да се предположи че той има по-широко разпространение както в южните части на страната, така и на север от Стара планина.
Местообитание: Скалисти и планински райони със скални венци, високи сгради, мостове.
Поведение: Полетът е на голяма височина – бърз , праволинеен, с чести, но недълбоки махове на крилата Понякога изглежда като че ли лети по инерция.В допълнение към ултразувковите сигнали, при полет издава и писък, който се чува и от човека. Образува малки колонии от 5 до 50 индивида. Летните и размножителните колонии са в скали и стени на сгради. Индивидите в летните убежища комуникират помежду си и през светлата част на денонощието, издавайки силни ритмични звуци в чуваемия честотен спектър. По тези специфични звуци може лесно да бъде локализирано и тяхното дневно убежище. Има къса и прекъсваща хибернация, обикновено в пещери. Вероятно мигриращ
Храна: Едри летящи насекоми
Размножаване и развитие: Копулацията е през есента и пролетта. Бременността продължава 75-85 дни.Ражда по едно голо и сляпо малко, което започва да лети след 3-4 седмици. Бозае 7-8 седмици, след което става самостоятелно. Полова зрелост достига вероятно на едногодишна възраст. Максимална продължителност на живота – 10 години.
Природозащитен статус: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Прил. 2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS,Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 4. 
Виж Зелени Балкани във Facebook