Видове
ВИДОВЕ ПРИЛЕПИ, СРЕЩАЩИ СЕ В БЪЛГАРИЯ Страната ни може да се похвали с много голямо видово разнообразие на прилепите. От срещащите се в Европа 35 вида, 33 се срещат у нас.
Това се дължи на преходното ни географско разположение, мозайката от разнообразни местообитания, наличието на непокътнати кътчета дива природа, множеството пещери и екстензивното земеделие в планинските и полупланинските райони.
Най-високо е прилепното разнообразие в пояса от 100 до 400 м.н.в., където на места със сравнително малка площ могат да живеят над 20 вида прилепи.
сем. Подковоноси (Rhinolophidae) Това семейство включва само един род Rhinolophus, който има над 70 вида. От тях у нас се срещат 5 вида. Името им идва от характерното кожно образование на носа - около ноздрите се намира т.нар. подкова, а над нея - вертикалното седло и ланцет.Нямат трагус. Опашката е малко по-къса или равна на дължината на задните крайници (краката).
Кожните израстъци служат за насочване на ехолокационните сигнали в тесен сноп, което им позволява да получат по-детайлна инфолмация за заобикалящите ги предмети. Издаваните от тях звуци са високочестотни. Имат къси и широки криле. Ловуват близо до земята или сред растителността и покрай нея.
Южен подковонос – Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)

Английски - Mediterranean horseshoe bat
Френски - Rhinolophe euryale
Немски - Mittelmeerhufeisennase

 

ПОВЕЧЕ
Малък подковонос - Rhinolophus hipposideros (Bеchstein, 1800)

Английски - Lesser horseshoe bat
Френски - Petit rhinolophe
Немски - Kleine Hufeisennase

ПОВЕЧЕ
Голям подковонос - Rhinolophus ferrumequinum (Shreber, 1774)

Английски - Greater horseshoe bat
Френски - Grand rhinolophe
Немски - Große Hufeisennase

ПОВЕЧЕ
Южен подковонос – Rhilophus euryale (Blasius, 1853)

Английски - Mediterranean horseshoe bat
Френски - Rhinolophe euryale
Немски - Mittelmeerhufeisennase

ПОВЕЧЕ
Подковонос на Блази - Rhinolophus blasii (Peters, 1867)

Английски - Blasius' horseshoe bat
Френски - Rhinolophe de Blasius
Немски - Blasius-Hufeisennase

ПОВЕЧЕ
Подковонос на Мехели – Rhinolophus mehelyi (Matschie, 1901) Английски - Mehely's horseshoe bat
Френски - Rhinolophe de Mehely
Немски - Mehely-Hufeisennase
ПОВЕЧЕ
Голям нощник – Myotis myotis (Borkhausen,1797)

Английски - Greater mouse-eared bat
Френски - Grand murin
Немски  - Großes Mausohr

ПОВЕЧЕ
Остроух нощник – Myotis blythii (Tomes, 1857)

Английски  - Lesser mouse-eared bat
Френски - Petit murin
Немски - Kleines Mausohr

ПОВЕЧЕ
Нощник на Бехщайн – Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

Английски - Bechstein's bat
Френски  - Murin de Bechstein
Немски - Bechsteinfledermaus

ПОВЕЧЕ
сем. Гладконоси (Vespertilionidae) Нямат кожни образования на носа. Имат трагус.  Представени са с 8 рода у нас: Нощници (Myotis), Ушани (Plecotus), Широкоухи прилепи (Barbastella), Вечерници (Nyctalus), Прилепчета (Pipistrellus), Hypsugo, Полунощни прилепи (Eptesicus) и Кожовидни прилепи (Vespertilio).
Нощник на Натерер – Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Английски - Natterer's bat
Френски - Murin de Natterer
Немски - Fransenfledermaus

 

ПОВЕЧЕ
Трицветен нощник – Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)

Английски - Geoffroy's bat
Френски - Murin à oreilles échancrées
Немски - Wimperfledermaus

ПОВЕЧЕ
Мустакат нощник – Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Английски - Whiskered bat
Френски - Murin à moustaches
Немски - Kleine Bartfledermaus ПОВЕЧЕ
Нощник на Брандт - Myotis brandtii (Eversmann,1845) Английски - Brandt's bat    
Френски  - Murin de Brandt    
Немски  - Große Bartfledermaus ПОВЕЧЕ
Воден нощник – Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Английски - Daubenton's bat
Френски - Murin de Daubenton
Немски - Wasserfledermaus ПОВЕЧЕ
Дългопръст нощник – Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)

Английски - Long-fingered bat
Френски - Murin de Capaccini
Немски - Langfußfledermaus

ПОВЕЧЕ
Езерен нощник – Myotis dasycneme (Boie, 1825) Английски -  Pond bat
Френски - Murin des marais
Немски - Teichfledermaus ПОВЕЧЕ
Кафяв дългоух прилеп – Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) Английски - Brown long-eared bat 
Френски  - Oreillard roux
Немски - Braunes Langohr ПОВЕЧЕ
Сив дългоух прилеп – Plecotus austriacus (Fisher, 1829) Английски - Grey long-eared bat
Френски - Oreillard gris
Немски - Graues Langohr ПОВЕЧЕ
Широкоух прилеп - Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Английски - Eastern barbastelle bat
Френски - Barbastelle orientale

ПОВЕЧЕ
Ръждив (обикновен) вечерник – Nyctalus noctula (Schreber, 1774) ПОВЕЧЕ
Голям (гигантски) вечерник – Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) Английски - Greater noctule bat
Френски - Grande noctule
Немски - Riesenabendsegler ПОВЕЧЕ
Малък вечерник – Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Английски - Leisler's bat
Френски - Noctule de Leisler
Немски - Kleiner Abendsegler ПОВЕЧЕ
Кафяво прилепче - Pipistellus pipistrellus (Schreber, 1774) Английски - Common pipistrelle bat
Френски - Pipistrelle commune
Немски - Zwergfledermaus ПОВЕЧЕ
Малко кафяво прилепче – Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825L) Английски - Pygmy pipistrelle bat,  Soprano pipistrelle bat
Френски  - Pipistrelle pygmée
Немски - Mückenfledermaus ПОВЕЧЕ
Прилепче на Натузий – Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) Английски - Nathusius' pipistrelle bat
Френски - Pipistrelle de Nathusius
Немски - Rauhhautfledermaus ПОВЕЧЕ
Средиземноморско прилепче – Pippistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Английски - Kuhl's pipistrelle bat
Френски - Pipistrelle de Kuhl
Немски - Weißrandfledermaus ПОВЕЧЕ
Прилепче на Сави – Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) Английски - Savi's pipistrelle bat
Френски - Vespère de Savi
Немски - Alpenfledermaus ПОВЕЧЕ
Полунощен прилеп – Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Английски - Serotine bat
Френски - Sérotine commune
Немски - Breitflügelfledermaus ПОВЕЧЕ
Северeн прилеп – Eptesicus nilssonii (Keyserling, Blasius, 1839) Английски - Northern bat
Френски - Sérotine de Nilsson
Немски - Nordfledermaus ПОВЕЧЕ
Двуцветен прилеп – Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758) Английски - Parti-coloured bat
Френски - Sérotine bicolore
Немски - Zweifarbfledermaus ПОВЕЧЕ
Пещерен дългокрил – Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

Английски - Schreiber's bent-winged bat
Френски - Minioptère (de Schreibers)
Немски - Langflügelfledermaus

ПОВЕЧЕ
Булдогов прилеп – Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) Английски - European free-tailed bat
Френски - Molosse de Cestoni
Немски - Bulldoggfledermaus ПОВЕЧЕ
ИЛЮСТРОВАН ОПРЕДЕЛИТЕЛ НА ПРИЛЕПИТЕ В ЕВРОПА

От тук можете да изтеглите PDF на Определител на прилепите в Европа от Christian Dietz & Otto von Helversen.  

ПОВЕЧЕ


 
Виж Зелени Балкани във Facebook