Консервационен статус
КОНСЕРВАЦИОНЕН СТАТУС НА ПРИЛЕПИТЕ, СРЕЩАЩИ СЕ В БЪЛГАРИЯ
ВИД ИМЕ - АНГЛ. ЗБР БЕРН БОН EURO
BATS
92/43
ЕЕС
IUCN
2007
Червена книга на РБ
1. Голям подковонос
Rhinolophus ferrumequinum
Greater horseshoe bat  2/3 II II  +  2/4  LR  почти
застрашен
2. Малък подковонос
Rhinolophus hipposideros
Lesser horseshoe bat  2/3 II II  +  2/4  LC  слабо
засегнат
3. Южен подковонос
Rhinolophus euryale
Mediterranean
horseshoe bat
 2/3 II II   + 2/4  VU  уязвим
4. Подковонос на Мехели
Rhinolophus mehelyi
Mehely’s horseshoe bat  2/3 II II  + 2/4 VU  уязвим
5. Средиземноморски
подковонос
Rhinolophus blasii
Blasius’s horseshoe bat  2/3 II II   + 2/4  NT  уязвим
6. Голям нощник
Myotis myotis
Greater mouse-eared
bat
 2/3 II II   + 2/4  LR  почти
застрашен
7. Остроух нощник
Myotis blythii
Lesser mouse-eared bat  2/3 II II   +  2/4 LR почти
застрашен
8. Бехщайнов нощник
Myotis bechsteinii
Bechstein’s bat  2/3 II II   + 2/4  VU  уязвим
9. Трицветен нощник
Myotis emarginatus
Geoffroy’s bat 2/3 II II  +  2/4 VU уязвим
10. Дългопръст нощник
Myotis capaccinii
Long-fingered bat  2/3 II II   +  2/4  VU  уязвим
11. Широкоух прилеп
Barbastella barbastellus
Western barbastelle  2/3 II II   +  2/4 VU уязвим
12. Пещерен дългокрил
Miniopterus schreibersii
Schreiber’s long-fingered
bat
 2/3 II II   +  2/4 LC  уязвим
13. Натереров нощник
Myotis nattereri
Natterer’s bat  3 II II  +  4  LR  слабо
засегнат
14. Мустакат нощник
Myotis mystacinus
Whiskered bat 3 II II   +  4 LR  слабо
засегнат
15. Златист нощник
Myotis aurascens
Steppe whiskered bat 3 II     +  4    
16. Нощник на Брандт
Myotis brandtii
Brandt’s bat 3 II II   + 4  LR  слабо
засегнат
17. Алкатоев нощник
Myotis alcathoe
Alcathoe whiskered bat II II  +      
18. Воден нощник
Myotis daubentonii
Daubenton’s bat 3 II II  +  4  LR  
19. Езерен нощник
Myotis dasycneme
Pond bat  3 II II  +  2/4  VU  
20. Кафяв дългоух прилеп
Plecotus auritus
Brown long-eared bat 3 II II   +  4  LR почти
застрашен
21. Сив дългоух прилеп
Plecotus austriacus
Grey long-eared bat  3 II II   + 4  LR  слабо
засегнат
22. Ръждив вечерник
Nyctalus noctula
Noctule 3 II II  +  4  LR слабо
засегнат
23. Голям вечерник
Nyctalus lasiopterus
Giant noctule  3 II II   +  4  LR  уязвим
24. Малък вечерник
Nyctalus leisleri
Lesser noctule 3 II II  +  4 LR уязвим
25. Кафяво прилепче
Pipistrellus pipistrellus
Common pipistrelle  3 II II   + 4  LC  слабо
засегнат
26. Малко кафяво прилепче
Pipistrellus pygmaeus
Pygmy/soprano
pipistrelle
 3 II II  +  4    
27. Натузиево прилепче
Pipistrellus nathusii
Nathusius’ pipistrelle 3 II II   +  4  LR  слабо
засегнат
28. Средиземноморско
прилепче
Pipistrellus kuhlii
Kuhl’s pipistrelle  3 II II  + 4  LC  
29. Савиево прилепче
Hypsugo savii
Savi’s pipistrelle bat 3 II II   +  4 LR  слабо
засегнат
30. Полунощен прилеп
Eptesicus serotinus
Serotine 3 II II  +  4 LR  слабо
засегнат
31. Северен прилеп
Eptesicus nilssonii
Northern bat  3 II II   + 4  LR  недостатъчно
данни
32. Двуцветен прилеп
Vespertilio murinus
Particoloured bat 3 II II  + 4 LR  слабо
засегнат
33. Булдогов прилеп
Tadarida teniotis
European free-tailed bat  3 II II   + 4  LR  недостатъчно
данни

ЛЕГЕНДА:
2/3, II – номер на съответно Приложение, в което е включен вида
ЗБР – Закон за биологичното разнообразие (ДВ 77/2002)
Берн – Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
(Бернска конвенция) (ДВ 23/1995)
Бон – Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция) (ДВ 16/2000)
EUROBATS – Споразумение за опазване на популациите на европейските прилепи (ДВ 16/2000)
92/43/EEC – Директива 92/43 на Съвета на европейската икономическа общност за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
IUCN 2007 – 2007 IUCN Red List Of Threatened Species (Списък на световно застрашените видове http://www.redlist.org) – VU (vulnerable) – уязвим, LC (least concern) – слабо засегнат, LR (lower risk) – рисков; DD (data deficient) – недостатъчно данни.
• Червена книга – Червена книга на Република България. Том 2, Животни (ново издание). 
Виж Зелени Балкани във Facebook