Заплахи за прилепите
ЗАПЛАХИ ЗА ПРИЛЕПИТЕ
Основната заплаха за прилепите в днешно време е унищожаването на естествените им местообитания. Увеличаването на населението в световен мащаб, промяната в начина на живот води до огромен антропогенен натиск върху природата. Изчезват старите гори, влажните зони, откритите необработваеми пространства и другите местообитания, където прилепите се хранят и живеят. Пещерите се благоустрояват или се посещават безразборно, което прогонва прилепите. По тази причини в световен мащаб се наблюдава тенденция за намаляване числеността на голям брой видове или тяхното изчезване.

Една от най-сериозните причини за намаляването на прилепите е неправилното стопанисване на горите – изсичането на старите гори и премахването на стари-хралупести дървета, които служат за убежища на прилепите.

Друга заплаха е неконтролируемото използване на пестициди за борба с вредителите в селското стопанство. Много от тези вредители са храна и за прилепите. Отровите причиняват смъртта на прилепите или причиняват изчезването и намаляването на обичайната им храна.

Сериозна заплаха за прилепите е безпокойство на места с висока численост на размножаващи се или зимуващи прилепи. Такива са например значимите за прилепите пещери.
Влизането в пещерите, дори на добронамерени спелеолози по време на размножителния период или зимуването, често е причина за напускането на пещерите и изчезването на колониите или за смъртта на много прилепи.
По време на размножаването малките са струпани в така наречените „детски градини” или се носят от майките си . Суматохата и безпокойството на прилепите може да е причина за падането на малките, което ги обрича на сигурна гибел. Висока степен на безпокойство може да причини напускането на пещерата от цялата колония и да провали отглеждането на поколения през тази година.
Друг критичен период и зимуването на прилепите. Тогава те се струпват в определени пещери с хиляди, притискайки се един до друг в опит да запазят топлината си. През този период прилепите са в състояние на зимен сън (хибернация) с намален пулс и телесна температура Всяко безпокойство е причина за постепенно повишаване на телесната температура и излитането на прилепите. При това те губят голяма част от така ценната за презимуването им енергия, която са натрупали през есента. Честото безпокойство води до стопяването на този енергиен резерв, особено през по-студените и дълги зими и често е причина за тяхното изтощение смърт.
В прилепните пещери е забранено безпокойството по какъвто и да е начин на прилепите, особено по време на размножителния сезон и зимуването ми!

За момента още не е приет Закон за пещерите, който да регламентира тяхното ползване и стопанисване . По тази причина множество дейности са заплаха за самите пещери и техните обитатели: нерегламентирано ползване за стопански цели (мандри, гъбарници, кошари и прочие), неправилно “облагородяване” на пещерите, каптиране и затваряне на входовете им с неподходящи врати или решетки.

Прилепите съжителстват на хората в градовете и това съжителство често е причина за конфликти, при които хората унищожават прилепните колонии или техни убежища. Често това става при осъществуването на ремнтни дейности (като запълване фугите на панелни блокове, ремонт на покривни конструкции и прочие).

През последните години се получават все повече данни за масова гибел на прилепи от ветрогенератори, построени на миграционните им пътища или на места с висока концентрация на прилепи. За съжаление за това са необходими допълнителни изследвания, а за момента ветрогенератори не трябва да се строят в близост до значими за прилепите местообитания или прелетните пътища на мигриращите видове.

С наличието на прилепи и значимостта на дадени обекти за тях трябва да се съобразяват и други инфраструктурни и др. обекти, като строежът на пътища, разкриването на нови кариери и прочие.

Необходими мерки за опазване на прилепите в България
- спазване на националното и международно законодателство;
- изготвяне на Планове за управление на защитени територии и места от НАТУРА 2000, приоритетни за опазване на прилепите;
- приемане на закон за пещерите, който да регламентира тяхното стопанисване и ползване;
- допълнителни проучвания за прилепите в България – разпространение, биология и екология;
- реализиране на системи за мониторинг на прилепите – както в пещерите, така и в други значими местообитания;
- промяна на политиката за стопанисване на горите и отдаване на приоритет на опазването на старите гори и съхраняването на стари хралупести дървета;
- отчитане наличието и важността на дадени обекти, по отношение на прилепите, при разработването на екологични оценки за биоразнообразието (Оценки за въздействие върху околната среса, Оценки за съвместимост);
- проучвания за влиянието на ветрогенератори върху популациите на прилепите;
- създаване на биокоридори за осъществяване на екологични връзки между значими за прилепите местообитания;
- осъществяването на информационни и образователни дейности за прилепите, тяхното значение и консервационен статус;
- изграждане на капацитети за изследване на прилепите – обучение на специалисти от институциите, свързани с опазване на природата (РИОСВ и др.);
- въвличане на клубовете по пещерно дело и други заинтересовани в дейностите за тяхното опазване. 
Виж Зелени Балкани във Facebook