Новини

[28-05-2021] Отбелязахме деня на Натура 2000 в Бургас, като част от турнето на Зелени Балкани На 28-ми май отбелязахме деня на Натура 2000 в Бургас с подкрепата на община Бургас.
 
Събитието се проведе в Морската градина, която приюти изложбата за Натура 2000, изложбата за прилепи и реалистичните макети на белоглав лешояд, гривеста рибарка, червеногуша гъска и белошипа ветрушка.

Редица граждани на Бургас преминаха през щанда на Зелени Балкани с въпроси за видовете и екологичната мрежа. Имаха възможността да научат повече за видовете лешояди, които се срещат в България, белошипата ветрушка завърнала се като вид у нас, опазването на китоподобни в Черно море, биологията на прилепите, за миграцията на червеногушата гъска, дейностите ни за връщането на ловния сокол като гнездящ вид в страната ни и други видове, за които Зелени Балкани работим от години.

Допълнителна информация:

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Гривеста рибарка
В България гривестата рибарка гнезди единствено на Поморийско и Атанасовско езеро. Благодарение на години усилен труд, днес популацията на вида в Поморийско езеро е най-голямата на Балканския полуостров. Вписана като застрашен вид и включена в Директивата за птиците, гривестата рибарка и нейните местообитания са обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000.

Китоподобни
В Черно море се срещат 3 вида китоподобни – афала, обикновен делфин и морска свиня, ендемични за нашето море. Преследвани в миналото, днес не се знае много за състоянието на популациите на трите вида. Афалата и морската свиня са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000, за чието опазване се обявяват морски защитени зони.

Червеногуша гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.

Белоглав лешояд
Широко разпространен и многоброен в миналото, в края на миналия век белоглавият лешояд е с едва 1–2 активни гнезда само в Източни Родопи. Благодарение на усилията на природозащитни организации, днес популацията на вида нараства и можем да го видим в Стара планина, Източни Родопи и Кресна. Видът и неговите местообитания се опазват от екологичната мрежа Натура 2000.

Белошипа ветрушка
Белошипата ветрушка – изчезнал като гнездящ от страната вид и успешно възстановен 25 г. по-късно, благодарение на дейностите на Зелени Балкани в Сакар планина. Видът и неговите местообитания са съхранявани в екологичната мрежа Натура 2000.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Ловен сокол
Ловният сокол е световно застрашен вид и критично застрашен за България. Широко разпространен в миналото, едва през 2018 г. бе открито първото доказано активно гнездо на вида за последните 10 години. Видът и неговите местообитания са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000.


За контакти:
Полина Христова – Специалист комуникации, тел. 0882508721, phristova@greenbalkans.org


Турнето на Зелени Балкани и приятели за Натура 2000 се осъществява благодарение на:

 
 
Виж Зелени Балкани във Facebook