default

УСТАВ НА ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ

У С Т А В
на
Сдружение с нестопанска цел
"Зелени Балкани” 
 
                I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
 
                Чл. 1. Сдружението с нестопанска цел се нарича "Зелени Балкани"* и е доброволна организация за осъществяване на общественополезна дейност за защита на околната среда.
                Чл.2 Сдружението е национална организация, която обединява усилията на природозащитници от цялата страна, поставили си за цел опазването на българската природа .
                Чл. 3. Сдружението е самостоятелно юридическо лице със седалище гр. Пловдив.
                Чл.  4. Сдружението е член на федерация "Зелени Балкани".
                Чл. 5. Сдружението не може да членува в политически партии и организации.
                Чл. 6. В своята дейност сдружението се ръководи от законите на Република България и от настоящия устав.
                Чл. 7. Сдружението осъществява и поддържа контакти със заинтересовани държавни, обществени, международни и други организации за съвместни разработки и провеждане на природозащитни мероприятия.
 
                II. ЦЕЛИ
 
                Чл. 8. Основна цел - проучване, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.
                Чл. 9. Формиране на екологична и природозащитна култура на широки слоеве от населението и включването им в доброволни дейности по опазване на биологичното разнообразие и устойчивото развитие.
                Чл. 10. Изграждане на ефективна система за доброволен обществен контрол по спазване на българското и международно природозащитно законодателство.
 
                III. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

                Чл. 11. Членовете на сдружението следят за прояви и нарушения, засягащи съществуването, целостта и състоянието на природните екосистеми и тяхното биологично разнообразие.
                Чл. 12. Организиране и провеждане на бързи акции в отговор на извършени или предстоящи нарушения на природозащитните закони, на неприродосъобразни решения на организации и частни лица.
                Чл. 13. Предоставяне на информация за щетите от извършените нарушения и конкретните виновници на обществеността и компетентните органи, като ще се ангажира в ролята на обществен обвинител при търсене на наказателна отговорност в процеси от подобен характер.
Чл. 14. Чрез най-разнообразни форми (средства за масова информация, пресконференции, събиране на подписи и др.) провокира общественото мнение по всички въпроси на опазване на природата и устойчивото развитие на територии с високо биологично разнообразие.
                Чл. 15. Самостоятелно или в сътрудничество с други организации работи по проекти за опазване на застрашени видове и местообитания, и дава предложения за обявяване на нови защитени територии.
                Чл. 16. Самостоятелно или в сътрудничество с други организации разработва и изпълнява програми за устойчиво развитие и управление на природните ресурси.
                Чл. 17. Разработва програми за обществено участие и подкрепа на реформата в природозащитното законодателство, съобразно международните и европейски стратегии, конвенции и директиви за опазване на биологичното разнообразие.
                Чл. 18.(1) Организира програми за екологично образование в средните училища (лектории, прожекции на филми);
                                (2) Организира експедиции с научно-приложен и учебен характер, както и с цел осъществяване на контрол върху състоянието и режима на опазване на защитените природни територии;
                                (3) Организира кръжоци по екология, опазване на природната среда и другите биологични дисциплини в средните училища;
                Чл. 19. Ежегодно организира и провежда доброволни работни ваканции с цел консервация и възстановяване на местообитанията на редки видове.
                Чл. 20. Оказва съдействие и подпомагане на членовете си, работещи в научните институти и учреждения по проблеми, свързани с биологичното разнообразие.
               Чл. 21 Сдружението се ангажира системно да повишава научната, методическата и практическата подготовка на членовете си в областта на консервационната биология и устойчивото управление на ресурсите.
               Чл. 22 Сдружението по решение на Управителния съвет може да осъществява допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност: издателска, продуцентска, импресарска, рекламна, търговска, научно-методическа, консултации и експертни оценки, социологически проучвания, обучение, организиране и провеждане на експедиции, зелени училища, екскурзии и екологичен туризъм, производство и преработка на селскостопански продукти, ветеринарномедицинка дейност, консервационни и възстановителни дейности, управление на отпадъци и други, незабранени от закона дейности, свързани с основния предмет на дейност като не разпределя печалба, а средствата от дейността разпределя за осъществяването на природозащитни програми и проекти.
 
 
                IV.СТРУКТУРА
 
А. ЧЛЕНСТВО
 
                Чл. 23. Сдружението е устроено на основата на членственото правоотношение.
                               (1) Членове на сдружението могат да бъдат само физически лица или упълномощени представители на юридически лица;
                               (2) Всеки български или чуждестранен гражданин може да стане член на сдружението след подаване на молба-заявление до Управителния съвет;
                               (3) Кандидатите за членовете чуждестранни физически лица или упълномощени представители на български юридически лица се утвърждават от Управителния съвет с мнозинство от 2/3.
 
                 Чл. 23а Членството в Сдружението се прекратява:
                               (1) с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет.
                               (2) със смъртта или поставяне под пълно запрещение.
                               (3) с изключване по чл. 24 от този устав.
                               (4) с прекратяване на сдружението.
                              
                Чл. 24. (1) Общото събрание на сдружението може да изключва членове без тяхно съгласие в следните случаи:
                               - когато нарушават устава;
                               - когато злоупотребяват с имуществото на сдружението;
                               - при нарушаване на природо защитното законодателство
                               (2) Предложението за изключване може да се направи от Управителния съвет и всеки член на сдружението пред Общото събрание.
                               (3) При установени груби нарушения на устава, уронване престижа на сдружението или злоупотреба в големи размери с имуществото му по решение на Управителният съвет могат да бъдат изключени членове, които имат право да обжалват това решение пред Общото събрание. Общото събрание може да вземе решение за възстановяване на членството с квалифицирано мнозинство от 2/3.
                Чл. 25 Членството в сдружението може да бъде два вида:
 (1) членове съмишленици  всички членове приети по общия ред, описан в чл. 23., без никакви ограничения и без да се изисква финансов или друг принос за сдружението.
                               (2) членове доброволци  статута им се определя от чл. 26 от този устав.
                 Чл. 26. За членове доброволци могат да бъдат номинирани членове:
(1) с минимум шест месечно членство в организацията, които поддържат редовна информираност за текущите дейности и активно отношение към проблемите на организацията . Те трябва да отговарят на един от долупосочените критерии или на комбинация от тях:
- Доброволен труд или участие в природозащитни кампании, приравнени към минимум 10 човекодни.
- Осигуряване на възможности за организацията  предоставяне на информация и консултации, застъпничество, лобиране на местно и национално ниво.
- Популяризиране на идеите на организацията чрез записване на нови членове  най-малко десет.
(2) Осигурили финансови или имуществени дарения на стойност минимум 500 лв.
(3) Осигурили съдействие или посредничество при набиране на средства (минимум 2000 лв.) от корпоративни спонсори, общински, държавни или международни организации.
 (4) Видни личности и дейци на природозащитата, науката, изкуството, културата, които подпомагат добрият имидж на организацията.
                Чл. 27. Номинацията на членовете доброволци може да става чрез:
(1) Самостоятелно номиниране  попълване на стандартно заявление, удостоверяващо приноса;
(2) При постъпили предложения на Общото събрание;
(3) Управителният съвет утвърждава номинираните доброволци като за начална дата на членството на доброволеца се счита датата на подаване на заявлението, посочено в т.1
                Чл.28. Всеки член на сдружението има следните права и задължения:
                               (1) Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на сдружението;
                               (2) Да ползва имуществото на сдружението по установен ред от Управителния съвет, като полага необходимите грижи за него;
                               (3) Да получава информация за дейността на Сдружението до 30 дни след писмена заявка.
                               (4)Да не уронва с действията си името и авторитета на сдружението и да пази поверително получената от сружението информация.
                                (5) Да плаща доброволно членския си внос, определен от Общото събрание.
                Чл.29. Общото събрание може да избере видни български и чуждестранни общественици и учени с принос в опазването на биологичното разнообразие и допринесли за развитието на организацията почетни членове. Избират се с тяхно съгласие.
                Чл.30. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Б. ОБЩО СЪБРАНИЕ
 
                Чл. 31(1) Общото събрание е върховен орган на сдружението.
                               (2) Общото събрание се свиква на делегатски принцип. Делегати на събранието могат да бъдат членове, за които са валидни критериите, описани в член 26 и е изпълнено условието на член 27 (3) от този устав.
                Чл. 32. Общото събрание се свиква от Управителния съвет ежегодно или по искане на 1/3 от членовете-доброволци по Чл. 26 или на 1/3 от членовете на сдружението.  Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
Чл. 33. Общото събрание се свиква с писмена покана до членовете-доброволци по Чл. 26, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата на управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
                Чл. 34. Общото събрание се счита за законно, ако присъствува необходимото мнозинство (50%+1). При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
                Чл. 35. В Общото събрание всеки член има само един глас и гласува лично, като това се отнася и за упълномощените представители на членуващите юридически лица.
                Чл. 36. (1) Всяко направено предложение на Общото събрание, се гласува явно, освен в случаите, когато това е определено от настоящия Устав или когато има направено и прогласувано предложение за тайно гласуване, одобрено с 50 % плюс 1 глас;
                               (2) Изборът на ръководни органи става винаги чрез тайно гласуване;
                               (3) Явното гласуване става чрез вдигане на ръка, като определени от събранието лица извършват преброяването;
                               (4) Тайното гласуване се провежда от избрана с явно гласуване комисия според обичайния ред и резултатите от гласуването се обявяват веднага от председателя на комисията;
                Чл. 37. (1) Общото събрание се открива от председателя на сдружението, който обявява дневния ред и предлага ръководство на събранието (председател и протоколист);
                               (2) Събранието се ръководи от избрания председател. Протоколистът изготвя протокол, който се подписва от него и председателя на събранието и се съхранява безсрочно.
                               (3)Не може да се вземе решение по въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени;
                Чл. 38. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство, но за изменение на устава, за прекратяване дейността на сдружението или за сливането му с друго такова, както и за изключване на негов член са необходими гласовете на 2/3 от присъстващите.
                Чл. 39. Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси отнасящи се до него, неговия съпруг, роднини по съребрена линия и сватовство до втора степен.
                Чл. 40. Общото събрание има следните функции:
(1)Изменя и допълва устава
(2) Избира и освобождава членовете на Управителен съвет;
                               (3) Решава въпроси за отношението на сдружението с други физически и юридически лица;
                               (4) Определя размера на членския внос;
                               (5) Изключва членове на сдружението
                               (6) Взема решение за прекратяването на дейността на сдружението или за сливането му с друго такова;
                               (7) Приема бюджета на сдружението
                               (8) Приема отчета за дейността на Управителния съвет
                               (9)Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона и настоящия устав.
                               (10) Взема решение за откриване и закриване на клонове, отговарящи на изискванията на чл. 49 от този устав.
 
 В. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
 
                Чл. 41. Управителният съвет се избира от Общото събрание най-много за три години и се състои най-малко от трима души. Поне половината от членовете на Управителния съвет трябва да имат двугодишно непрекъснато членство в сдружението и да са взели активно участие в дейността му.
                Чл. 42. За Управителен съвет могат да бъдат номинирани членове с двегодишно членство в Сдружението, отговарящи на следните условия:
(1) Членове на Сдружението с реален принос в развитието на организацията, които полагат усилия за редовно получаване на информация за текущата дейност и проблемите в организацията и отговарящи на едно от следните условия:
т.1. финансово подпомагане, дарение на суми минимум 1000 лв.,
т.2. положен доброволен труд за развитието на организацията  мин. 50 човекодни,
т.3. осигуряване на възможности за организацията  предоставяне на информация и консултации, застъпничество, лобиране на национално и международно ниво,
т.4. имуществени дарения или предоставяне на възможност за ползване на движимо и недвижимо имущество, използването на които води до икономия минимум 2000 лв.
т.5.или комбинация от всички изброени до тук възможности.
т.6. При наличието на случаи когато е безспорен значителния принос на кандидата за член на Управителния съвет, но не може да бъде отнесен към горните категории Общото събрание гласува с обикновено мнозинство номинирането на кандидата след провеждането на дискусия за приноса му.
т.7.Значително финансово и имуществено подпомагане на стойност над 10000 лв. При номинация кандидатите по тази точка е необходимо да бъдат обсъждани и могат да бъдат предложени директно на Общото събрание.
 (2) Физически лица или делегирани представители на юридически лица, дарили значителни финансови средства или имущество за институционалното и организационно укрепване на организацията
т.1. Финансови дарения с минимална стойност 10000 лв.
т.2. Движимо и недвижимо имущество на стойност 20000 лв.
                Чл.43. (1) В срок от една седмица след избора си на свое заседание Управителният съвет избира Председател и Изпълнителен директор;
                (2) Заседанията на Управителния съвет са законни, ако участват повече от половината от членовете му;
Заседанията на Управителния съвет се свикват поне през три месеца;
                (3) Решенията на Управителния съвет се вземат при обикновено мнозинство чрез явно гласуване с изключение на случаите при назначаване на Изпълнителен директор и по чл.23 ал.3 когато се изисква квалифицирано мнозинство;
                 (4) Решенията на Управителния съвет за ликвидация, разпореждане с имуществото, определянето на вътрешните правила и реда за организиране на общополезната дейност се вземат от всички членове.
                Чл.44. Управителният съвет има следните функции и задължения:
                               (1) Членовете на Управителния съвет, представят сдружението заедно и поотделно;
                               (2) Привежда в изпълнение решенията на Общото събрание;
                               (3) Разпорежда се с имуществото на сдружението и полага необходимите грижи за него;
                               (4) Свиква Общото събрание и подготвя заседанията му;
                               (5) Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението и проект за бюджет;
                               (6) При необходимост упълномощава физически и юридически лица да представляват сдружението, като им издава писмени пълномощни;
                               (7) При необходимост наема лица по граждански договор или ги назначава, като щатен платен персонал/ Изпълнителен директор, Технически секретар и др./ и определя задълженията и правата им.
                               (8) Определя     и  назначава Изпълнителен директор и определя задълженията и правата му.
                               (9) Членовете на Управителния съвет носят отговорност за поетите задължения
от името на сдружението и причинените му вреди.
                              (10) Определя вътрешните правила и реда за извършваната общополезна дейност.
                              (11) Утвърждава номинираните доброволци, отговарящи на условията в чл. 26 от този
Устав.
                              (12) Взема решение за осъществяване на стопанска дейност от сдружението съгласно чл. 22
от този устав.
                              (13) Определя адреса на сдружението
                              (14) Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно този устав не спадат в
правомощията на друг орган.
               Чл.45. Председателят на Управителния съвет:
                               (1) Събира Управителния съвет на заседания поне на три месеца;
                               (2) Ръководи заседанията на Управителния съвет или упълномощава за това друг член на
Управителния съвет;
                                (3) Представлява сдружението пред всички физически и юридически лица.
               Чл.46. Председателят на Управителния съвет или упълномощено от него лице:
                                (1) Подготвят документално и информационно заседанията на Управителния съвет и
оповестяват всички членове на Управителния съвет в срок най-малко една седмица преди
заседанието;
                                 (2) Води  заседанията на Общото събрание и Управителния съвет.
                Чл.47.    (1) Изпълнителният директор се назначава съгласно чл.44 ал.8 от този устав,  и трябва да има двегодишно непрекъснато членство в сдружението и да отговаря на условията определени от чл. 42 ал.1 т.1 или т.2 и т.3 от този устав.
                               (2) Изпълнителния директор ръководи непосредствено практическата, организационната и финансово-счетоводната дейност на сдружението и съставя планове за това;
                                (3) Изпълнителния директор при необходимост наема лица по граждански договор или ги назначава като щатен платен персонал и определя задълженията и правата им.
                                (4) Изпълнителния директор  съхранява протоколите от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет.
 
 
 Г. КЛОНОВЕ
                Чл.48. В отделните населени места могат да бъдат учредявани клонове, които не са самостоятелни юридически лица.
                Чл.49. Клон може да бъде учреден при мининум 20 члена на сдружението, от които минимум 5 да отговарят на изискванията на чл. 26 от този устав .
                Чл. 50. Членовете на клона трябва да избират свой управител, който да отговаря на чл.42.
                Чл. 51. При условие, че няма кандидати за управител на клона, които да отговарят на условията на чл.42 от този устав се избира кореспондент на клона, за който са валидни изискванията на чл.26 от този устав от този Устав.
                Чл. 52. Управителят или кореспондентът на клона имат право да присъстват на всички заседания на Управителния съвет.
                Чл. 53. Управителят или кореспондентът на клона не се ползват с предимство при избор на Управителен съвет.
 
                V. ИМУЩЕСТВО
                Чл.54. (1) Имуществото на сдружението се образува от членски внос, дарения, завещания и др.
                            (2) Имуществото се разходва за постигане целите, посочени в този устав.
                            (3) Имуществото на сдружението се управлява от Управителния съвет,или от лица писмено упълномощени от него съгласно устава и законите на страната.
                            (4) Имуществото на сдружението при ликвидация, останало след удовлетворяване на кредиторите се предоставя по решение на съда на сдружение което е регистрирано като юридическо лице за общественополезна дейност със същата нестопанска цел.
 
                VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
                Чл.55. (1) Сдружение "Зелени Балкани" няма краен срок на съществуване;
                            (2) Сдружението може да се прекрати само с решение на Общото събрание или в предвидените от закона случаи.
 
                VII. АДРЕС
                Чл. 56. Адресът на Сдружение “Зелени Балкани” е гр. Пловдив 4004, ул.”Скопие“ №1, офис 9/10.