Зелени Балкани
Глобалния екологичен фонд ГЕФ
Световна банка
Министерство на околната среда и водите
Зелени Балкани
Български Български     English English

header
Проектни дейности Основни проектни дейности

1. Изграждане на Рамка на управление
Изграждане и функциониране на Звено за управление на проекта и Надзорен съвет на проекта. В Надзорния съвет са включени представители на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Министерство на здравеопазването (чрез РИОКОЗ Бургас), Община Поморие, Сдружение Зелени Балкани и представител на солопроизводителите.

2. Разработване на План за управление (ПУ) на комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро.
В рамките на проекта е планирано изготвяне на 10 годишен План за управление, чиято структура и съдържание са съобразени и отговарят на изискванията на националното и международно природозащитно законодателство (Закона за опазване на биологичното разнообразие и Закона за защитените територии и техните поднормативни актове, Рамсарската конвенция, Конвенцията за опазване на биологичното разнообразие, Бонската и Бернската конвенция, Директива 79/409 ЕЕС за опазване на птиците, Директива 92/43 ЕЕС за опазване на местообитанията и др.). Териториалният обхват на плана включва защитена местност „Поморийско езеро” (760,83ха), Рамсарско място „Комплекс Поморийски влажни зони” (814 ха) , защитена зона „Поморийско езеро” BG 0000152 (921,528ха) и защитена зона „Поморие” BG0000620 (2085,15ха). Границите на 4-те защитени природни територии частично или напълно се припокриват, а обща площ под защита е 2162,76 ха - Виж Карта

3. Изпълнение на Плана за управление

3.1.Подпомагане управлението на защитена местност Поморийско езеро
o Изграждане на администрация и Посетителски център за опазване на Поморийско езеро..
Важна задача от проекта е изграждането на подходяща инфраструктура и звено, които да подпомагат МОСВ в управлението на комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро, прилагането на националното и международно природозащитното законодателство и изпълнението плана за управление. В тази връзка проектът планира изграждане на Посетителски център за опазване на Поморийско езеро, в който ще се ситуира и Звеното за консервация и възстановяване на биоразнообразието на влажната зона. Звеното ще отговаря за мониторинга и проучванията свързани с влажната зона, консервационните и възстановителните дейности, охраната, информационните и образователни дейности за защитените природни територии в района на Поморийско езеро.

o Изграждане на малка туристическа инфраструктура в Защитената местност.
Проектът предвижда изграждане на малка екотуристическа инфраструктура, която да обслужва туристите посещаващи комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро и да презентира природното богатство на езерото. Ще се изготвят и поставят информационни табели, ще са маркират туристически пътеки за посетители и др.

3.2.Възстановяване и управление на природните ресурси
o Рехабилитация и ремонт на системата за отвеждане на сладки води от езерото и системата осигуряваща солени морски води на лагуната
Предвид нарушения хидрологичен баланс на солената влажна зона и не функционирането на системите и съоръженията за отвеждане на сладки (дъждовни) води от езерото, проектът планира да извърши ремонт и рехабилитация на системата за отвеждане на сладки води (отводнителни канали, помпена станция, напорен тръбопровод) от солената лагуна. Единствената директна връзка на езерото с морето за обмен на солени води, както и навлизането на риба в езерото се осъществява от канал с дължина от над 500 м с входно-изходни съоръжения. Тази връзка на практика поддържа солевия баланс на влажната зона и е от ключово значение за добива на сол, лечебната кал и биоразнообразието на езерото. За съжаление от години връзката не функционира нормално и проектът ще ремонтира и рехабилитира канала и съоръженията, с което да осигури нормалния солеви и воден баланс на влажната зона.

o Консервация и възстановяване на местообитания за гнездене на редки и световно застрашени видове птици.
Важна задача на проекта е консервация и възстановяване на местообитанията за гнездене на редки и застрашени видове водолюбиви птици на езерото. Поморийско езеро е място за гнездене, храна и почивка на 262 вида птици (По данни от полевите проучвания на „Зелени Балкани” към 2009г. броят на видовете птици на Поморийско езеро е 268 ). Голямото орнитологично разнообразие на влажната зона е причина тя да бъде обявена за: защитена местност (2001), Орнитологично важно място за птиците (1998), Корине биотоп (1999), Рамсарски обект (2003) и НАТУРА 2000 сайт (2007).
Проектът планира да изгради и възстанови на Поморийско езеро нови местообитания за гнездене на редките видове водолюбиви птици като директно подпомогне тяхното дългосрочно опазване.

3.3. Изпълнение на програма за екологично образование и обществено осведомяване.
Проектът ще разработи програма за екологично образование за работа с ученици и млади хора от Поморие и района, които да повишат информираността и знанията си за биологичното разнообразие на Поморийско езеро, значението на влажни зони за хората и др. В рамките на проекта ще се издадат различни информационни и образователни материали.

3.4. Изготвяне на мониторингова програма за управление на комплекса от защитени природни територии
За целите на управлението, както и за изготвяне на плана за управление проектът ще изготви и реализира програма за мониторинг на влажната зона.

4.Управление на проекта и национално и международно сътрудничество.
Важна задача на проекта е изграждане на партньорства и подобрено сътрудничество с други проекти за влажни зони и управление на защитени природни територии в страната и чужбина, като по този начин приложи успешния опит и натрупаната национална и международна експертиза за опазване и устойчиво управление на влажни зони.
Виж Зелени Балкани във Facebook