Зелени Балкани
Глобалния екологичен фонд ГЕФ
Световна банка
Министерство на околната среда и водите
Зелени Балкани
Български Български     English English

header
РЕЗУЛТАТИ: 1. Изграждане на Рамка на управление.

С цел успешното управление на проекта беше изградена Рамка за управление на проекта, състояща се от Звено за управление на проекта (ЗУП) и Надзорен съвет. ЗУП на практика беше екипът, отговорен за изпълнението на проекта и се състоеше от: ръководител на проекта, оперативен мениджър, финансов мениджър, счетоводител, специалист „Тръжни процедури” и консултанти по различни специалности (местни общности, хидробиология, хидроинженер, консервационен мениджмънт, орнитология, зоология, международен консултант по управленско планиране и др.). Експертите в състава на ЗУП, които не бяха служители на СНЦ „Зелени Балкани” бяха избирани в съответствие с Ръководството за Тръжни процедури на Световна Банка.
Надзорният съвет (Надзорен борд) имаше за цел да събере в един орган представителите на основните партньори в проекта. В състава му влизаха представители на следните институции: СНЦ Зелени Балкани – основен бенефициент на проекта, Общински съвет  Поморие - основен партньор в изпълнението на проекта и бенефициент на проектните дейности, МОСВ – отговорна институция за защитените територии в Бълария, Черноморски солници – най-голямо солодобивно предприятие, добиващо сол от Поморийски езеро, РИОКОЗ Бургас – регионален орган на МЗ, отговорно за добива и ползването на лечебна кал от Поморийско езеро.

2. Разработване на План за управление на комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро.
Един от най-важните компоненти на проекта е изготвянето на План за управление на защитената територия. Тази задача е от изключителна важност за поддържане и опазване на комплекса от защитени природни екосистеми, тъй като определя и приоритезира различните видове дейности, които трябва и могат да се извършват в комплекса.  Поради наличието на 4 вида защитени природни територии в съответствие с националното и международното законодателство (защитена местност, Рамсарско място, защитена зона от Натура 2000 за опазване на птиците и защитена зона от Натура 2000 за опазване на природните местообитания) и тяхното частично припокриване е избран интегрирания подход за изготвяне на плана за управление.

Процесът на разработване на план за управление е дълъг и включва събиране на огромно количество информация за биотични и абиотични компоненти, извършване на теренни проучвания, провеждане на срещи и интервюта, определяне на режими и зони, разписване на различни управленски дейности.  Изготвеният интегриран план e пилотен и е една от първите разработки в българската практика, поставили си високата цел да приложи съвременни подходи за опазване на биологичното разнообразие и устойчиво управление, както и комплексно и синхронизирано управление на няколко защитени природни територии. В процеса на работа нормативната уредба претърпя съществени промени, като въвеждане в сила на Наредба за разработване на планове за управление на защитените зони от Натура 2000, което допълнително разшири обхвата на работата. В процеса на изготвянето на Плана бяха привлечени над 40 утвърдени експерти от различни области на науката и природозащитата. Планът за управление бе представен на широко обществено обсъждане с представители на различните държавни и местни власти, бизнеса, собственици на земи, гражданите и медии.

3. Изпълнение на Плана за управление

3.1.Възстановяване на хидрологичния баланс на влажната зона
Физическото възстановяване на хидрологическия баланс на езерото е  определено като една от най-важните дейности на проекта от всички заинтересовани страни и научната общност още по времето на разработване на неговата концепция. За целта са проучени различни варианти за възстановяване или промяна на съществуващите хидроинженерни съоръжения, свързани с езерото: система за отвеждане на повърхностните сладки води (състояща се от открит обходен канал, помпена станция и напорен тръбопровод) и канал свързващ морето и езерото. Двете съоръжения бяха в лошо общо физическо състояние и за целите на тяхното възстановяване, са изготвени технически работни проекти. В процеса на изготвяне на проекта за системата за отвеждане на сладките води се установи прекъсване и унищожаване на съществуващия подземен напорен тръбопровод, което доведе до неочаквано повишаване стойността на възстановителните работи, надхвърлящи многократно бюджета на проекта. В същото време благодарение на редовния мониторинг на хидрохимичните показатели се установи, че системата от съществуващи вътрешни валове в езерото функционира добре и спира навлизането на сладки води в основната част на езерото, която се ползва за солодобив и калодобив. Всичко това доведе до решението възстановяването на тази система да се отложи до намиране на необходимите средства.
Основното съоръжение, с което се поддържа хидрологичния баланс на езерото е каналът море – езеро, разположен в южната му част, пресичащ градската част на Поморие. Новият работен проект за канала предложи откриване на по-голяма част от него, което стана възможно благодарение на премахване на неизползваната част от железопътната инфраструктура в Поморие. Целта на откриването е както да се осигури по-голяма осветена част, ключова за миграцията на рибите, така и да се повиши достъпа за бъдещата му поддръжка. Възстановяването е осъществено успешно и резултатите от него бяха незабавни: стабилизиран хидорологичен баланс без големи амплитуди във водното ниво (амплитудата варира, както следва: 58 см за 2007 г. (преди възстановяването), 30 см за 2008 г. и 25 см за 2009 г.); подобрена миграция на рибите; осигуряване на достатъчен воден стълб над запасите от лечебна кал, осигуряващ тяхното безопасно съхраняване; достатъчен вток на морска вода за нуждите на солодобива. Възстановяването беше единодушно оценено като изключително полезно и успешно от всички заинтересовани страни, както и от гражданите на Поморие, особено тези живеещи в близост до съоръжението.

3.2.Възстановяване и консервация на гнездови местообитания на редки водолюбиви видове птици
Изключително иновативен подход е приложен при техническото решение за възстановяване на местообитания на застрашени видове водолюбиви птици. След проучване на международния опит в тази сфера и съобразяването му със специфичните условия в района е изготвен работен проект. Техническото решение включва реконструиране на част от ерозиралия земно-насипен вал № 1 от езерото  в стабилен земно-насипен остров, укрепен с геомрежа и подходящ естествен субстрат за гнездене на птиците. За съжаление поради забавяне от страна на местните власти в осигуряване на необходимата документация за стартиране на физическите работи, с донора бе взето решение за пренасочване на финансовия ресурс в изграждането на административна сграда с посетителски център. По-късно екипът на проекта подготви предложение и получи одобрение от Оперативна Програма „Околна Среда 2007-2013” (ОПОС) за реализацията на тази дейност.
През цялата продължителност на проекта доброволците на СНЦ „Зелени Балкани” продължиха добрата си практика за поддръжка, надграждане и разширяване на изградените малки острови, даващи убежище на вече най-голямата колония от гривести рибарки на Балканския полуостров, както и други защитени видове като саблеклюна, белочелата и речната рибарка. Резултатите от възстановителните дейности са повече от успешни - за 2009 г. колонията от гривести рибарки достигна 1500 двойки.

3.3. Изграждане на Посетителският център
За да се осигури устойчивост и успешно изпълнение на дейностите, заложени в изготвения План за Управление на Поморийско езеро е изградена административна сграда с посетителски център. Стартирането на строителството на сградата е забавено във времето, поради редица административни затруднения от местните власти, като например определяне на подходящ терен за центъра. Сградата е многофункционална и цели осигуряване на място за работа на звеното за опазване на влажната зона, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие на защитената местност, Рамсарското място и двете защитени зони от мрежата Натура 2000.
Наред с това екипът и центърът ще предлагат различни образователни и информационни услуги насочени към популяризиране на солената лагуна, развитие на еко и познавателен туризъм, мобилизиране на допълнителна подкрепа и ресурси за опазване на влажната зона.
В рамките на допълнително привлеченото финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” са осигурени средства за обзавеждане на центъра, изработването на информационна експозиция и е планирано изграждане на ботаническа пътека и орнитологичен маршрут, които да осигурят по-добра презентативност на влажната зона, даваща възможност за опознаване и наблюдение на неговите интересни обитатели – растения и птици.

4. Мониторингова  програма  и проучвания
Една от основните дейности, които бяха провеждани системно и методично през целия период на проекта е извършването на мониторинг на биологичното разнообразие и хидрохимията на водите на езерото. Закупена е специфична техника и апаратура: бинокли, GPS устройства, зрителна тръба, уред за измерване на хидрохимични показатели на води (кислородно съдържание, соленост, pH, температура). Поставена е водомерна рейка, чрез която се събра много полезна информация за измененията във водното ниво. Проучено и картирано е разположението на гнездата на птиците в Поморийско езеро. Полеви изследвания са проведени и за останалите групи животни, висшите растения и природните местообитания.  Цялата събрана информация е  от изключителна важност за планиране на дейностите по управление на комплекса от защитени природни територии. Изградена е база данни с цялата събрана информация от проучванията и мониторинга. И след приключването на проекта и изготвянето на Плана за управление, мониторингът остава важна дейност, която ще дава информация за управленски действия във влажната зона. Мониторинговата програма и за в бъдеще ще бъде изпълнявана от екипа на Зелени Балкани.

5. Програма за екологично образование и обществено осведомяване.
Програмата е развита в три направления: образователна програма в училищата на Поморие, популяризиране на Поморийско езеро на национално и международно ниво, обмяна на национален и международен опит.
Образователната програма е съ-финансирана от допълнителен проект от Посолството на Кралство Холандия в България и включваше множество тематични лекции и теренни дейности, като залесяване, участие в мониторингови дейности на езерото, посещения на други защитени територии, чествания на международни дни свързани с опазването на природата и др.
Чрез финансиране от Европейската комисия на проект за обмяна на опит са създадени добри връзки с администрацията на Регионален парк „Делта на По”, Италия. Организирано е работно посещение на представители на заинтересованите страни, а по-късно опита на колегите от Италия е пренесен и в България с провеждането на Еко-фестивал „Магията на Поморийско езеро” през 2008 и 2009 г. Това събитие събра много любители на природата, както от България така и от чужбина и допринесе в голяма степен за популяризирането сред широката общественост на природното богатство на Поморийско езеро. Плановете на Зелени Балкани са да превърнат фестивала в традиционен, като разширят неговия обхват и реклама.

6 .Управление на проекта, национално и международно сътрудничество.
Управлението на проекта се осъществяваше от Звеното за управление на проекта (ЗУП) в тясна координация с екипа на Световна Банка. Една от важните задачи, възникнали в процеса на управление и изпълнение на проекта беше споделяне на вече натрупания опит при изпълнение на проекти, финансирани от ГЕФ и Световна Банка, както и националния и международния опит при изпълнение на проекти за опазване и възстановяване на влажни зони. Във връзка с това бяха осъществени важни и полезни контакти с екипа на проекта за възстановяване на Дунавски влажни зони, от които беше придобит важен опит за успешното провеждане на тръжните процедури по доставки на различни стоки, строителни работи и услуги.
Осъществени бяха полезни контакти със Секретариата на Рамсарската конвенция (Конвенцията за опазване на влажните зони), от която беше поставена висока оценка на работата на Зелени Балкани по опазване на влажната зона. В процеса по избор на международен консултант по управленско планиране бяха осъществени полезни контакти с две от водещите организации в света за опзаване и управление на влажни зони: Wetlands International и биологична станция Tour du Valat, Франция.

Ползите
Ползите от проекта са безспорни и това се признава от всички заинтересовани страни. Подобреният воден режим на езерото благоприятства, както биологичното разнообразие (миграцията на рибите, гнезденето на птиците и др.) така и човешките стопански дейности, свързани с него. За лечебните заведения и хотели ползващи запасите от уникалната лечебна кал е осигурено добро съхранение и регенерация на този ценен ресурс. За солодобивните предприятия е осигурен достатъчен прилив на свежи морски води в езерото – основна суровина за добива на морска сол. Изготвеният план за управление и изграденият Посетителски център осигуряват в дългосрочен план институционална рамка за опазване и устойчиво управление на комплекса от защитени природни територии и подкрепят Правителството и МОСВ в изпълнението на ангажиментите на България за опазване на влажните зони и биологично разнообразие. Проведените консервационни дейности за възстановяване на гнездовите местообитания на редките видове птици и сниженото безпокойство осигуриха трайно и неколкократно увеличаване числеността на техните популации, което е директен принос за опазване на биологичното разнообразие.
Проведената програма за екологично образование е високо оценена, както от местните учители и инспектори по образованието, така и от международни експерти, на които е представяна. За основните участници в нея – децата – тя донесе, както нови познания, така и интересни и полезни дейности извън учебния кабинет.
Провежданият през последните две години Екофестивал „Магията на Поморийско езеро” спомогна за популяризиране на Поморийско езеро, като важен обект за развитие на познавателния и щадящ природата екотуризъм и мобилизира широка местна и международна подкрепа. .
Създадени са добри партньорства на местно ниво с различни заинтересовани страни като Общинския съвет на Поморие, общинската администрация, солопроизводители, ползватели на лечебна кал, представители на туристическия сектор, училища и др. В международен аспект са създадени множество контакти с международни институции и партньори, което осигури обмен на знания и опит и прилагане на добри практики за управление и опазване на влажни зони.

Виж Зелени Балкани във Facebook